De zaak Van Themsche en de media

siegfried.jpgsiegfried.jpg(gepubliceerd in AchterHetNieuws, November 2007) 

“Vertel eens, Caroline, liepen de emoties vandaag hoog op?”

Hsiegfried.jpgans Van Themsche is veroordeeld tot levenslang wegens moord ‘met racistische motieven’,- de uitspraak is wat ze is. Toch hebben zijn advocaten, die naar cassatie stappen, gegronde argumenten om de objectiviteit van heel de rechtsgang en het vonnis in twijfel te trekken. De overmediatisering van dit proces, en de manier hoe de showadvocatuur dit heeft uitgebuit, noopt tevens tot een grondige bezinning over recht en rechtvaardigheid in de postmoderne spektakelmaatschappij.
In deze zaak ontstond een mediatiek opbod dat we sinds de zaak Dutroux niet meer gekend hebben. Van dag tot dag kon men vaststellen hoe kranten en TV-journaals – met de ‘kwaliteitslabels’ VRT en De Standaard merkwaardig genoeg voorop- zich te buiten gingen aan een ongenuanceerd soort verslaggeving. Daarin werden echt nieuws, duiding, commentaar en opgeklopt emo-journalisme met elkaar vermengd tot een troebele stoofpot, met behulp van allerlei orakels.

Mensen zoals gepensioneerd rechter Edwin Van Fraechem bijvoorbeeld, die niet van het TV-scherm weg te branden was, en op zijn dooie eentje al een strafmaat suggereerde, nog voor de jury aan een uitspraak toe is (“Op veel positiefs moet Hans Van Themsche niet meer hopen. Elk jaar minder dan levenslang zal voor deze jongeman een overwinning zijn.” – Het Nieuwsblad van 2/10). Van Fraechem maakte het zo bont dat de voorzitter van het Assisenhof de jury moest waarschuwen tegen dit soort gazettenpraat. Of de al even mediageile showadvocaat Jef Vermassen, verdediger van de familie van Luna, die via De Standaard van 3/10 Hans Van Themsche als een ‘massamoordenaar’ kwalificeerde, ‘zoals er vandaag niet veel in Europa rondlopen’. Dat is een zeer geladen omschrijving, die afkomstig is uit een context van oorlogsmisdaden en genocide. Moet men Van Themsche in één adem vernoemen met bv. Radovan Karadzic? Het legt ook een impliciete link naar het oorlogsverleden van één familielid van de dader en de beschuldiging van racisme (zie verder).

Vermassen deed dit niet zomaar. Het feit dat een advocaat die opmerkingen ventileert via een krant -en niet louter voor het hof-, wijst op een taktiek met voorbedachtheid om de publieke opinie mediagewijs te manipuleren en, via die weg, de jury subliminaal te bewerken. Want die mensen gaan natuurlijk elke dag na de zitting naar huis, lezen kranten, kijken TV, discussiëren erover, al worden ze volgens de wet geacht om ‘alleen te oordelen op grond van de gegevens die in de openbare terechtzitting worden overgelegd’. Later zou Vermassen het thema van de ‘massamoordenaar’ uitvoerig bespelen in zijn slotpleidooi: het medianummertje was wel degelijk een opwarmer ten behoeve van de juryleden.

En de media gingen klakkeloos mee in dit verhaal. Hier werd dus, op het uiterste randje van de deontologie, een potje ‘opiniemanagement’ gespeeld, waarvan we dachten dat het alleen aan spindoctors was voorbehouden: de hyperemotionaliteit van de media-covering werkt altijd in het nadeel van de beklaagde, en wordt bewust uitgespeeld door bijdehandse advocaten à charge. Van Themsche werd aan de galg gepraat door journalistieke kletsmajoors, met de aanklagende partij in de souffleursrol. Ik zou hier Dr. Eric Rosseel even willen citeren, coördinator van het ‘Netwerk Psychiatrie en Samenleving’,- vooral ook omdat men deze als gauchistisch bekend staande psycholoog niet kan verdenken van enig ideologisch raakvlak met de beschuldigde:
“De VRT brengt hier pure vaudeville, dat heeft met ernstige journalistiek geen uitstaans meer. Gerechtsjournalisten moeten de kijker tonen dat ze de eerste beginselen van het recht kennen, ipv als opruiers op te treden. Zij moeten afstand nemen van hun persoonlijke gevoeligheden en emoties, zoniet zijn ze beroepsonbekwaam. (…) De huichelarij van en rond de slachoffers stoort me. Ik moet me stilaan inhouden om niet de kant van de beschuldigde te kiezen; niet omwille van Hans Van Themsche zelf, maar omwille van het feit dat het verdriet van de slachoffers de bewijsvoering zelf gaat vervangen.”

Emoticons à volonté

Dat brengt ons naar de toonzetting zelf van de berichtgeving. Telkens weer werden de enorme ‘emoties’ van de nabestaanden en het slachtoffer dat het overleefde, uitvergroot, en in contrast geplaatst met de killer die ‘emotieloos voor zich uit staart’. ‘Emotie’ was blijkbaar het sleutelwoord in de voorbereidende briefings op alle redacties. Standaard-journalist Marck Eeckhaut kwam op het VRT-nieuws uitvoerig en met een lijkbiddersgezicht de dieptes van de menselijke geest peilen en ‘emoties’ aflezen, of net ‘kille ongevoeligheid’. Maar wat weten die journalisten eigenlijk af van wat er in het hoofd van Hans Van Themsche omgaat? Het achterliggende populisme van deze simplistische beeldvorming en manifeste partijdigheid ligt zonder twijfel in de dictatuur van de kijk- en verkoopcijfers (‘Wij schrijven wat U denkt, dus lees ons!’). Zaken als deze liggen in het spervuur van de mediaconcurrentie, waarbij ‘emotie’ de trefkracht bepaalt, en het journalistiek lynchen van een verdachte veel kijklustigen aantrekt. Toch zit het fenomeen dieper dan de marketinglogica: de theatraliteit waarmee de media het verdriet van de nabestaanden usurperen, wijst op een toenemende gevoelloosheid en cynisme van die media zelf, die maatschappelijk uitstraalt, en die misschien een veel fundamentelere oorzaak is van het feit dat de stoppen doorsloegen bij van Themsche.

Het is niet aan mij, om uit te maken, wat iemand die een kind verloren heeft, voelt na anderhalf jaar rouwen. Toch ontkomt men niet aan de indruk dat het publieke stigmatiseringsproces tegenover Van Themsche parallel loopt met een even grote uitvergroting en aanwakkering van het slachtofferleed. Het verdriet van de nabestaanden wordt een commercieel product, een compleet gemediatiseerd item, zodanig dat zij zich met het opgedrongen scenario gaan vereenzelvigen en luid wenend de gerechtszaal uitlopen, alwaar de aasgieren van de verzamelde pers hen opwachten. Wonden worden opengereten, niet voor de onthulling en de zoektocht naar waarheid, maar voor de beeldwaarde en het showgehalte. Alle actoren lopen hierin mee,- zonder twijfel is het door de overleden mediafilosoof Jean Baudrillard gelanceerde woord ‘simulacre’ hier van toepassing: een geënsceneerde quasi-realiteit die de echte realiteit compleet absorbeert.

Deze justitieshows zijn zonder meer een verlengstuk van de reality-TV à la Robinson en Big Brother. Alle actoren zijn acteurs, alle betrokkenen zijn spelers én pionnen. Alle emoties zijn echt én geënsceneerd, zoals een goede acteur ook echte tranen plengt. De ambities van het televisiemedium gaan hier zeer ver, het tast de grenzen constant af. In 2005 kreeg de VRT-ploeg van Koppen het éénmaal gedaan om de assisenzaak rond de gebroeders Vlassenbroeck helemaal live te registreren: ‘Beschuldigde sta op’, maar dan veel echter. Dat de aanwezigheid van camera’s toen ‘emoties’ uitlokte, dit proces ‘gemaakt’ heeft, de rechtszaal tot theaterruimte herkneedde, en wellicht zelfs de uitspraak beïnvloedde (beide broers kregen levenslang) is een redelijke hypothese. De virtuele realiteit die zo ontstaat, wordt beleefd, geconsumeerd en gereproduceerd door de massa zelf, voor wie het product in essentie bedoeld is: gerecht, macht, en media convergeren in de manipulatieve strategie van de spektakelmaatschappij.
Dat Van Themsche in de gevangenis over ‘extreem-geweldadige videogames’ kon beschikken, is daar maar één facet van. Het ineenvloeien van realiteit en virtualiteit heeft in onze samenleving zo’n niveau bereikt, dat het videogame overal is,- we leven erin. De kracht, die Van Themsche de trekker deed overhalen, heeft misschien minder met doordeweeks ‘racisme’ te maken, dan wel met de bewustzijnsvernauwende impact van een tomeloze beeldcultuur die eigen denkvermogen en emoties vervangt door geprepareerde attitudes. Of nog duidelijker gezegd: de media slachtofferen met plezier wat ze zelf creëren. Van Themsche was schuldig, nog voor het proces begon. Niet alleen door de hypertheatrale setting en de emotionele overexposure, maar vooral ook door de onderliggende politieke opiniesturing.

Van mediatieke hysterie tot politiek proces

Dat brengt ons tot het derde en laatste punt in deze nabeschouwing rond het Van Themsche-proces: de toedichting van ‘racistische motieven’ en het onderliggend politiek gehalte van de aanklacht. Van meetaf aan is dit het proces geweest van rechts, extreem-rechts, en het Vlaams Belang. Dat de dader uit een bruin milieu komt, met een grootvader als ex-SS-er en tante Frieda als VB-parlementslid, werd door weldenkend Vlaanderen onmiddellijk aangegrepen om de dodelijke schietpartij als een racistische aanslag te kwalificeren, lang voor de aanklacht op tafel lag. Meteen lag ook de collectieve ‘schuld’ op de weegschaal van de 20% Vlaamse mestkevers die op de foute partij stemmen. “Dit is een politiek proces. Dit is het proces van een partij, het VB, die een jonge man politiek, ideologisch tot een racistische moordenaar kneedde.” lees ik ene Koen Calliauw schrijven op de indymediawebsite. Wel, beste Koen, daarmee pleit je eigenlijk HVT vrij, en plaats je het VB op de beklaagdenbank van een ‘politiek proces’. En politieke processen, ja sorry, die horen niet thuis in een democratisch bestel. Er is niet zoiets als een ‘goede’ en een ‘slechte’ censuur, of ‘een beetje vrijemeningsuiting’, hoorde ik onlangs Prof. Dr. Jean Bricmont nog zeggen: er is democratie en freedom of speech of er is er geen.

Het zal me wel weer in bepaalde middens zwaar aangerekend worden, maar mij vallen verschillen nu eenmaal op. Toen Joe Van Holsbeeck door twee zigeuners vermoord werd voor een mp3-speler, werden er ‘stille marsen’ gehouden tegen ‘zinloos geweld’. Het door de media gebruikte relativerend discours (achtergrond, jeugdige leeftijd, kansarmoede…) omtrent de daders suggereerde haast dat het hier om een ‘tragisch ongeluk’ ging, eerder dan om een moord. Even later werd een van de twee gesignaleerd op een voetbalmatch, in het kader van hun herintegratie in de samenleving. Idem dito in de zaak Guido Demoor, in elkaar geslagen door een groepje allochtonen, met de dood tot gevolg. Redouan Siti, de meerderjarige dader die de fatale schop toebracht, kwam er met twee jaar cel en een geldboete vanaf. Afgezien van deze mildheid, viel vooral de welwillende discretie van de media op, en hun schroom om zelfs maar te berichten dat het om allochtonen met een gerechterlijk verleden ging. Terwijl we van Van Themsche ondertussen weten welke posters hij op zijn kamer had hangen.

Dit soort hypocrisie gaat me te ver. Als men de term ‘racisme’ wil hanteren, dan was die in de zaak Demoor zonder twijfel ook van toepassing. Als men hier selectief te werk gaat, dan moet ik veronderstellen dat de politieke demagogie de boventoon voert. En dat het zogezegde anti-racisme-discours een dekmantel is om af te rekenen met middelpuntvliedende, staatsvijandige en anti-Belgicistische krachten, door Hans Van Themsche gepersonifieerd.
Op 4 oktober kwam het, uitgerekend rond dit punt, tot een breuk tussen Mr. Van Aelst en Songül Koç, de Turkse vrouw die de aanslag overleefde. De advocaat liet zich in VRT/Terzake ontvallen dat racisme wellicht niet het hoofdmotief is, en werd wandelen gestuurd door zijn cliënte: er rust blijkbaar een taboe op bepaalde theses. In de druk om de zaak te politiseren en Van Themsche als een toerekeningsvatbare ‘racist’ te berechten, wenst de familie blijkbaar een actieve rol te spelen. Barbertje zal dus hangen, het staat in de sterren geschreven, o.m. dankzij het gebruik van de Rorschach-test, u weet wel: die inktvlekken waar je bij moet vertellen wat je erin ziet. Reeds in de jaren ‘70 werd deze test door de ganse internationale wetenschap als ‘onwetenschappelijk’ beoordeeld.

Zo werd het showproces, behalve een soap, ook een oefening in politiek-correct denken en een hallucinant zondebokverhaal. In 1933 werd de jonge communist Marinus van der Lubbe, ook na een grandioos showproces, veroordeeld voor brandstichting aan het Reichstag-gebouw en terechtgesteld. Ook toen liepen de ‘emoties’ hoog op, en werd de zaak door de nazi’s weergaloos uitgebuit. De rest van dit verhaal is bekend,- dacht ik toch.

(De reacties op dit artikel hebben deels betrekking op een eerste versie, geschreven tijdens het proces en gepost op 4 oktober.)

Advertenties

40 Reacties op “De zaak Van Themsche en de media

 1. Eric Rosseel

  Beste Johan,

  Ik deel volkomen je kritiek op wat tegenwoordig door moet gaan voor ‘links’. Ik ben geen moralist en heb je geen raad te geven maar ik worstel zelf met de verleiding om dan maar soms door te slaan naar de andere kant. Ik merk dat ook bij jou in je dikwijls terechte ‘bescherming’ van ‘extreem-rechts’, je radikaal maar soms naïef ecologisme en je anti-belgicisme, een kwestie die toen wij elkaar nog geregeld persoonlijk ontmoeten a non-issue was.

  Zoals ik zei ken ik VanThemsche niet en het is niet omdat ik doctor psychologie ben, dat ik meer over hem zou weten dan wie ook. Voor zover ik weet, heeft hij altijd volgehouden dat hij zoveel mogelijk allochtonen wou neerknallen. Racisme? Ja en nee! Het woord raisme is eigenlijk inhoudsloos geworden. Had Van Themsche bv. ook een allochtone Amerikaanse manager neergeknald, wat dan? Dan zou men het woord racisme niet meer gebruikt hebben, wis en zeker. Idd die ‘anti-racisten’ zijn schijnheiligen. Mijn vader moest als arbeider niet hebben van boeren die verderop (= allochtoon in de etymologische zin) woonden? Racisme, Caroline? Racisme is de theorie dat andere rassen BIOLOGISCH inferieur zijn. Criminele allochtonen over de grens willen zetten is geen racisme en een allochtoon doodschieten is MOORD, maar daarom nog niet per definitie racisme. En met spelletjes pelen iis spelen enje amuseren, geen moordplannen beramen.

  Maar ik zei: we moeten voorzichtig zijn. Wij zijn veteranen die al zijn we geen rationalisten ons houden aan de essentie van de woorden. Maar ja: de “publieke opinie”!!!! Dat verschijnsel dook op in de jaren 1880 met de verstedelijking en dus de “boulevard”-pers, letterlijk. De eerste overwinning van de “opinion publique” was de veroordeling van Dreyfus en de verspreiding vnan het antisemtisme in Parijs en Frankrijk in al zijn vormen (zie Zeev Sternhell Ni droite nic gauche: L’idéologie fasciste en France) dat later gretig werd overgenomenin Duitsland. Dat de nazaten Carolin en Stoofs van deze boulevard-pers het nu over racisme hebben, is vermoedelijk een ironie van de Geschiedenis, een Hegeliaanse List van de Rede.

  Die zaak HVT komt me de oren uit. Heb nog nergens niet s verstandigs gelezen over deze kwestie. Het is een lynchparti op alle fronten. En dat is de bedoeling volgens mij: ze zijn osn nu al jaren aan het klaarstomen voor een of andere Holocaust zoals een orlog tegenIran, of weet ik veel, ze wetenhet vermoedelijk zelf nog niet. Beelden van de Beglsiche soldaat ‘in actie’ op tv en in kranten verkopen weer: in DM stond verleden jaar zelfs een interview van én blad met een soldaat in Kosovo met als titel “Jammer dat het nooitt echt oorlog is!” Kritsche bedenking vn de redacteur: in geen talen te beseirten.

  En vandaag komen dan de psychiaters. Soms wenste ik dat ik daar op di e bank zat als Hans passeerde in zijn lange zwarte jas (ook al een textiel dat per definitie racistisch is blijkbaar).

  Schande over het Vlaanderen, dat ji soms zo verdedigt JoahN

 2. Ik ben blij dat jij hier treffend neerschrijft wat mij ook al dagen stoort.

  Neen, langer dan een paar dagen, mijn blog is ontstaan om deels mijn ongenoegen over o.a. dit soort zaken en de media-aandacht voor de ene misdaad en de ander niet kunnen van me af te schrijven.

  En dan durft men nog stellen dat het HVT-proces geen media-proces is.

 3. U slaagt erin heel duidelijk de gevoelens te verwoorden die ik al sinds enkele weken voor het proces had.
  Het moest en het zou racisme zijn.
  Andere mogelijkheden (psychische problemen o.a.) werden afgeblokt.
  DS is een schandalige belgische recuperatie gazet geworden zonder enig niveau.
  Over de andere kranten valt er weinig meer te vertellen.

  Ik hoorde dat Van Aelst ontslag nam (dat verklaarde hij zelf), elders lees ik dat hij ontslag kreeg…..

  De advocaat die in het opgekomen (of opengemaakte) gat sprong zal natuurlijke de gewenste piste volgen…… hij is intellectueel tot niets anders in staat.

  Goed dat U vrank en vrij Uw mening neerschrijft !

 4. beste albrecht,

  het verschuiven van de zaak van racisme naar psycisch gestoornis is al even verwerpelijk! van het ene etiket naar het andere. wat men bedoelt met racist weet nog niemand, maar wat men bedoelt met autist, narcist of psychopaat weet ook niemand!

 5. Haha, die experten toch …
  Gelezen op vrtnieuws.net naar aanleiding van het psychologisch en psychiatrisch onderzoek door deskundigen (psychiaters en psychologen) naar de persoonlijkheid en de geestesgesteldheid van onze brave moordenaar Hans V. T. (http://www.vrtnieuws.net/cm/):

  “De voorzitter van het Hof wil morgen meer duidelijkheid krijgen over de geestelijke toestand van de dader. In de namiddag komt een college van deskundigen zijn visie geven op de psychiatrische expertises van beide partijen.”

  Een college deskundigen die dus deskundig zijn in deskundigheid. Een supercollege dat dus zal zeggen wie van de deskundigen deskundige is en wie beunhaas of kwakzalver. Dat lijkt verdraaid de moeite om even naar Antwerpen te sporen. Eindelijk antwoord op de vraag of psychiaters en psychologen wel begaafd genoeg zijn om te oordelen of iemand anders wel (hoog)begaafd is (Hans V.T. beweerde van zichzelf dat hij slimmer is dan de meeste van zijn medeleerlingen, en dus hebben de psychologen zijn ‘hoogbegaafdheid’ getest, maar Hans heeft nooit gezegd dat hij hoogbegaafd is, want inderdaad hoogbegaafden zijn doorgaans niet bepaald slim!).

  We zijn dus benieuwd naar de samenstelling van dit supercollege van sukkels dat zal oordelen over de sukkels die gooien met termen als narcist, psychopaat, autist, Asperger (en asperge) en naar hun argumenten. Als van al dat bovenmenselijk Licht dat daar zal schijnen de elektriciteit maar niet uitvalt in de rechtszaal.

  Gelukkig zal de volksjury zijn middelvinger in de lucht steken en daarna een dutje doen (de deskundigen komen namelijk op het uur van de siësta!).

 6. bloemenmeisje

  1) Denken jullie echt dat die volksjury niet op basis van emoties gaat oordelen? Het fotomateriaal dat deze mensen deze week onder ogen kregen, is genoeg om iemand als HVT levenslang te bezorgen. Die mensen kunnen in negen van de tien gevallen maar aan één ding denken: het had ook mijn kind kunnen zijn.
  2) Het gaat niet om racisme. De term dekt de lading niet. Het gaat om anders en beter zijn. HVT voelde zich anders dan anderen (slimmer?). Mensen met een andere huidskleur hadden hem gepest. Dus voelde hij zich machtig genoeg om zijn gramschap op die anderen los te laten. Let wel: niet op kennissen… want die zijn niet anders. Ons kent ons, nietwaar. Maar als we het bovenstaande nu eens op Hitler toepassen: hij had een Joodse kunstleraar, die zijn werk niets waard vond…
  3) Over de hele mediatisering ga ik me niet uitlaten. Wel zielig dat de spindoctors er weer bij gesleurd moeten worden. De media is de media: kijkcijfers primeren, en wat goede sensatie, leed, echte tranen, geroep, etc. doet mensen naar TV kijken. Iemand “Acide sulphurique” van Amélie Nothomb gelezen misschien?
  4) Achter de schermen is inderdaad misschien iets aan de gang, waarvan wij geen weet hebben. Maar laten we het proces van Vic van Aelst niet maken vooraleer we alle informatie in handen hebben.
  5) ‘Er rust blijkbaar een taboe op bepaalde theses’. Ik kan me niet herinneren dat er bij de moord op Mohammed Achrak niet gefulmineerd werd door Marokkaanse jongeren in Borgerhout. Alleen houden sommige mensen stille marsen, terwijl anderen het veel leuker vinden om ruiten op de Turnhoutsebaan in te gooien. De theses zijn er wel, maar worden in de mêlée van de emo-tv al te vaak aan kant geschoven, voor de grote woorden en een totaal gebrek aan nuance.
  6) Ten slotte: ‘Alle’ actoren… Ook gezien hoe de ouders van Luna er in slagen zich op de achtergrond te houden. Zij wonen in een multiculturele buurt, omringd door sociale woonblokken. Staan zij op de barricaden te tieren? Ik denk dat hun houding, ondanks het leed dat hen aangedaan is, en waar zij elke dag mee moeten leven, nog de beste is… Maar dat schijnt iedereen, ook de auteur van bovenstaande tekst, waarop ik nu reageer, maar niet te willen begrijpen.

 7. Beste Johan,
  Met de kritische principes van uw betoog ben ik het eens.
  Maar als u zegt dat een assisenproces over feiten moet gaan en als u dan even verder beweert dat “VT aan de galg wordt gepraat door journalistieke kletsmajoors” dan vind ik dat laatste een wel heel ongelukkige woordkeuze. De feiten: hij heeft 3 mensen neergeknald en heeft deze feiten bekend. Punt.
  Ik heb het dus niet over uw schuldvraag, ik heb het over het verband tussen feiten en strafmaat — tot nader order bestaat dat verband nog.

 8. Johan Sanctorum

  Beste Ivan

  Bedankt voor je reactie.
  Ik wil hier persoonlijk op antwoorden, omdat ik voor deze tekst wel enige research gedaan heb en enkele juristen geraadpleegd. Allen beweren ze formeel dat er juridisch-technisch géén automatisch verband is tussen (bekende) feiten en strafmaat. Althans niét in een assisenzaak. Daar valt of staat alles met de schuldvraag, die door de volksjury moet worden beantwoord. Dus ook als iemand 50 mensen heeft gedood, en de jury vindt dat hij daar het recht toe had, dan verklaart ze hem ‘onschuldig’ en moet de rechtbank zich hiernaar schikken.
  Ik spreek me hier natuurlijk helemaal niet uit over de ethische kant, of over de toerekeningsvatbaarheid van HVT. Nog minder wil ik de drie moorden relativeren, ze blijven degoutant. Wél mag men van justitiereporters enige sereniteit verwachten, en vooral enige vakkennis terzake.
  Beste groet

  Johan Sanctorum

 9. Hans Van Themsche (vervolg)
  Grapje (hoewel!):

  Het probleem met Asperger is dat deze “ziekte” (volgens ons gewoon wat men vroeger een karaktertrek noemde) volgens de biopsychiatrische experts erfelijk is. Zijn de ouders vanHans V. T. dan wel toerekeningsvatbaar genoeg om als moraliteitsgetuige op te treden?
  Categorie: grapjes

  psychiatrie en samenleving | 05-10-2007 | 17:19 | Link | Reacties (0)

 10. HVT (vervolg)
  Het superarbitragehof psychiatrie dat moest uitmaken welke psychiaters in de zaak HVT hun vak niet kenden, blijken de psychiaters van de onderzoeksrechter te zijn. M.a.w. deze die Hans het minst hebben gezien. Gelukkig zijn wij, die dachten dat het een soort wetenschappelijk congres zou zijn, niet naar A’pen gespoord. De laatste psychiater die we gezien hebben (2001, de allerlaatste is door de Orde van Geneesheren van Antwerpen na klacht van ons wegens mishandeling beoordeeld als tijdelijk vakonbekwaam), dacht dat wij ook Asperger waren: dat was toen voor Vlaanderen een nieuwe diagnose. Even uitproberen dus.

  Nochtans hebben wij in onze jonge jaren nooit een kinderpsychiater gezien, voor dat arbitragehof blijkbaar het criterium om van Asperger te spreken. Natuurlijk waren er in onze tijd nog geen kinderpsychiaters. Ook toen Hans kind was waren er in A’pen (de provincie!) één man en een paardekop kinderpsychiaters (overigens doorgaans vrouwen, gezien de moederlijke vaardigheden die geacht worden diagnostische garanties te bieden en therapeutisch heilzaam te zijn! en gezien de neiging van sommige moeders zich meer te moeien met de kinderen van anderen en hun eigen kids te verwaarlozen en aan morele wreedheid bloot – !? – te stellen).

  Kortom: dit proces masseert de lachspieren.
  Categorie: schrijnende gevallen

 11. nog een mediablunder:
  de media doen het voor dat de schuldvraag een kwestie is van de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid. De jury heeft drie mogelijkheden:

  1. ontoerekeningsvatbaar. dan wordt het proces stopgezet, geen uitspraak, geen beraadslaging over schuld; Hans wordt “geïnterneerd”/ Ontoerekeningsvtatbaar betekent niet “onschuldig”.
  2. onschuldig: de jury hoeft dit niet te motiveren. Alleen “ja” of “nee”.
  3. schuldig: idem. daarna beraadslaging over straf.

  Hoe ik dat allemaal weet? Ik zat ooit in een doctoraatsjury in 1993 die ging over de assissenjury, zij het bekeken vanuit de psychologie; Maar in het werk werd natuurlijk eerst het syteem grondig voorgesteld. De aspirant-doctor was overigens ook criminoloog en dus geen leek.

 12. Hé Rossel, stop eens even met zanikken. Hier een berichtje voor ‘Bloemenmeisje’.
  Dag groeentenkind

  Zijn die beloofde 200.000 blowjobs al opgeleverd? Zoja, dan werkt ge nog sneller dan ondergetekende, en ik ben een prof, pijpen is zelfs mijn specialiteit! In dat geval kom ik zeker eens langs om Uw techniek te bestuderen.

  En nu Uw briefke.
  1) Natuurlijk is de volksjury onderhevig aan emoties. Daarom bespelen sluwerds als Vermassen dat ook, niet alleen in de rechtszaak maar vooral via de media. Ik dacht dat Sanctorum, die ik zeer bewonder om zijn ongenadige analyses, dat ook duidelijk gezegd had.
  2) Volgens de openbare aanklager gaat het wél om racisme. En daar is de pers plus heel ‘weldenkend Vlaanderen’, het schoon volk van het Antwerpse zuid bv., graag opgesprongen.
  3) ‘Over de mediatisering ga ik me niet uitlaten.’ Maar meiske, daarover gaat het artikel! En media is meervoud, ‘de media zijn’, niet ‘is’. Vele pseudo-intellectuelen zonder bagage maken die fout.
  4) Niemand maakt het proces van Van Aelst, en volgens ik kan zien Sanctorum ook niet. Hij vermeldt gewoon dat die bedankt werd voor zijn diensten, en koppelt daar conclusies aan.
  5) Die laatste zin klopt.
  6) Hier past inderdaad enige nuance.

  Allez, 2/6, met veel goede wil. Dat is wel een gigantische buis natuurlijk. En nu ga ik mijn mond spoelen en voort werken.

  Anastasia

 13. bloemenmeisje

  @hierboven

  Zo’n ‘superieur’ intellect… en toch voorbijgaan aan het gebruik van condooms… tsss.

  — En media is meervoud, ‘de media zijn’, niet ‘is’. Vele pseudo-intellectuelen zonder bagage maken die fout.–
  Vele anderstaligen ook 😉

 14. Autisten: allen moordenaars?
  De ouders van autisten zijn, volgens de frontpagina van De Morgen vandaag zaterdag 6/10, blijkbaar verontrust dat hun kinderen sinds de verklaring van een team psychologen en psychiaters dat Hans Van Themsche een autist zou zijn (syndroom van Asperger) zullen worden aangemerkt als toekomstige moordenaars. De Vlaamse Vereniging voor Autisme zou 30 telefoontjes per dag ontvangen van verontuste ouders en autisten.

  Tja, wat wil je ? De diagnose autisme werd vroeger gereserveerd voor kinderen die compleet in zichzelf opgesloten waren en niet met anderen konden communiceren. Nu moet je als ouder maar wat aandringen bij een psycholoog of psychiater om je kind autistisch te laten verklaren, waarna deze zorgverstrekker er geld kan aan verdienen. Ouders werken zo gretig mee aan de medicalisering en psychiatrisering van wat vroeger gewoon een karaktertrek was. Zo kunnen ze zich ontdoen van hun verantwoordelijkheid als opvoeder door hun kind geestesziek te laten verklaren zodra het wat raar doet, minder goed studeert, en teveel chat op zijn of haar PC. In plaats dat je dan tijd moet uittrekken voor een gesprek met je “autistisch” kind, gebeurt dat dan door een psychiater of therapeut.

  En je bezorgt je kind natuurlijk naast de voordelen van het ‘medelijden’ van allerlei mensen die niet weten wat autisme is, ook de nadelen: het stigma van “zot” of “gestoord” te zijn. Je kind wordt door vriendjes en medeleerlingen natuurlijk “gepest”. Dezelde ouders echter zullen een man die eens hun dochtertje aanspreekt in het park, al meteen als pedofiel laten vervolgen en de moeder die een vent verleidt maar zich dan onheus behandeld voelt, schreeuwt al direct dat ze “verkracht” is. Net zoals iemand die Marokkanenmop vertelt, een racist zou zijn, overigens door menig psychiater ook al voorgesteld als een erfelijk overgedragen “ziekte” van een individu eerder dan als een verwerpelijke levensbeschouwing van een maatschappelijke groep.

  Dat komt ervan als dokters alles en nog wat als psychiatrische stoornis verklaren en mensen en ouders het daar zo maar mee eens zijn. Ze willen Rilatine voor hun kinderen om ze koest te houden, maar ieder die daar wat mee spot is dan maar een “pester” die moet vervolgd worden door de rechtbank.

  Wat een tranendal! Wat een verdwazing! Wat een verspilling van overheidsgelden! Hoewel: is de overheid er voor de bescherming van de “zieken” of om de zorgverstrekkers een royaal inkomen te bezorgen ?

  De pot op allemaal!

 15. victacausa

  Schitterend artikel Johan, vooral vond ik het verscheurend wat je zegt over de rol van de media …bij het beïnvloeden van de jury. Dat is inderdaad de bedoeling, en ik hoop dat die twaalf gezworenen dat ook beseffen.
  De perversiteit van de collaboratiejournalisten en de door hen opgevoerde “deskundigen” gaat nu zo ver dat ze de grondvesten van ons hele bestel bedreigt.
  Ok, dan maar geen democratie meer zegt de journalistiek, want dat stelsel lijkt niet altijd de gewenste resultaten op te leveren.

 16. In mijn simpele eenvoud ontwaar ik een, één foutje.
  Mr. Sanctorum schrijft:
  ‘… simplistische beeldvorming en manifeste partijdigheid ligt zonder twijfel in de dictatuur van de kijk- en verkoopcijfers (‘Wij schrijven wat U denkt, dus lees ons!’).’

  Hier maakt Sanctorum volgens mij een cruciale fout. Het volk mag of kan niet luidop zeggen wat het denkt. Één partij verwoordt wat ze verneemt vanuit dat volk en zegt met recht en reden: Wij zeggen wat u denkt.

  Echter wat betreft de regimepers ware het correct geweest als Sanctorum had geschreven: Wij schrijven (zeggen/tonen) wat u moet denken, dus lees ons!

  Voor het overige bevestigt het artikel alleen maar eerdere stellingen of artikelen
  die ik al kon lezen vooral dit: http://frietmetstoofvlees.blogspot.com/2007/10/de-zaak-hans-van-themsche-de-terreur.html

 17. Numero 1001

  Wie zei er ook weer dat voor niets alleen de zon op gaat? Voor niets kunnen wij de stukjes van Sanctorum lezen. En al brengen ze geen zonneschijn, ze zijn toch hartverwarmend.

 18. Uitstekend artikel.
  Omdat iedereen dit moet lezen plaats ik het op mijn Blog. Alle beetjes helpen.

 19. Het is uiterst vreemd dat een Psychiater zich partij kan stellen. Een beschouwing van de geestestoestand van een patient/verdachte kan en mag nooit gekleurd worden opgrond van een gepleegde daad. Dit voldoet niet aan de beginselen der wetenschap.

  Een onafhankelijke Psychiater komt met een samenvattend oordeel en legt zijn conclusie over in woord en geschrift bij de rechter. Eventueel mogen hierna de aanklager alsook de advokaat een toelichting vragen aan de Psychiater.

  Helaas is het zo dat een leken-jury en niet een bekwaam rechter de invloed hiervan
  mogen laten meewegen in de uitspraak.

 20. Inderdaad dit moet gelezen worden. Ik kopieer de link naar het sennet en pi.
  Zoals griffon opmerkt: alle kleintjes helpen.

 21. Anaximander

  Inderdaad, deze tekst analyseert de zaak ten gronde en vergt de nodige aandacht. Zelf beroepsjournalist zijnde, weet ik echter uit betrouwbare bron dat Sanctorum de tekst aan DeStandaard voorlegde, en dat deze krant hem niet wilde/durfde publiceren. De mediakritiek mocht natuurlijk niet, maar vooral de laatste paragraaf schijnt er teveel aan geweest te zijn.
  Iedereen mag hieruit zijn conclusies trekken…

  A.

 22. Bedankt Johan, voor het verwoorden van de gevoelens waar ik mee zat.

 23. Volledig mee eens Johan.

 24. En oja, wat kan Frieda Van Temsche er nu aan doen dat haar neef zoiets gedaan heeft? Wanneer gaat men zeggen dat het haar fout is, want ja, zij is toch dat parlementslid van die crapuleuze partij ?

 25. als je als meerderjarige op je internaatkamer nog geen foto van een blote babe moogt hangen, tja, dan wordt iamnd met een hoge kans wel eens (zelf)moordenaar als ie nav een andere banaliteit (roken op de kamer) als een klein kind wordt aangepakt. Ik vind het vvreemd dat de directie vd school en dat internaat door de Rechtbank niet is opgeroepen blijkbaar en ter verantwoording is gesteld. Wie heeft hen buiten de zaak gehouden???
  Daar is nochtans de helse cirkel ingezet!!! Dat internaat was in wezen veel racistischer dan HVT en het VB-lid maatschap van zijn ouders en tante!

 26. louis beckers

  Ik ken de aanhef van “Van de Lubbe” nog van buiten:
  Arme jongen, met je wankel hoofd
  Aan de beul vooraf beloofd…
  Arme jongen- daar kan ik in dit geval niet achter staan
  met je wankel hoofd: goe weten!
  Aan de beul vooraf beloofd: allicht…
  Ik meen dat nooit was aangtoond dat Van de Lubbe de Reichstagbrand had aangestoken, terwijl Van Themsche “het” zeker wel gedaan heeft.
  Voor de rest is er wel één belangrijke parallel: de nazis hebben er alle mogelijk munt uit geslagen en dat doen onze politiek-correcten ook. En even schaamteloos. Eén pot nat.

 27. “Als facisme ooit terugkeert…” vul aan, en tis verdorie de keiharde waarheid.

  Waarmee ik geen moorden goed wil praten, het is gewoon het opgefokte mediacircus én de geilheid van Vermassen die mij enorm storen.

 28. Dirk Van Dessel

  Vermits een “racist” een pathologische verafgoding van zijn eigen ras (“ethnie” in PoCo Pipo newspeak) huldigt, waarom zou hij dan een peuter van zijn eigen ras doodschieten. Zou een consequente “racist” zoiets doen ? Is het niet frappant dat niemand zich lijkt af te vragen waarom er ALLEEN vrouwelijke slachtoffers waren?
  Zou HVT geen mannelijke potentiële doelwitten gekruist zijn gedurende zijn raid ?

 29. Stel dat Van Temsche niet opgesloten werd door jongeren van Maghrebijnse komaf, maar door bv. Limburgers. En hij zijn woede op vlaaien- en speculaaseters had gekoeld…
  Hoe zou het proces dan zijn afgelopen ? Een denkoefening op http://yilli.wordpress.com/2007/10/14/racisme-of-asperger/

 30. Koning Kosmos

  Die beeldcultuur is volgens mij het gevolg van iets veel fundamenteler: het modern dwangregime van burgers/consumenten/werknemers dat een echte samenleving boycot…

  In elk geval kun je het VB er moeilijk van betichten zich fundamenteel te verzetten tegen deze beeldcultuur, of tegen het dwangregime. Wel integendeel, ze lijkt het enkel wat meer in het ‘Vlaams belang’ te willen ombuigen door de valse tegenstelling autochthoon-allochthoon op de spits te drijven en zich in haar anti-racistische slachtofferrol te wentelen.

  Net zoals de andere partijen het dwangregime en haar beeldcultuur voor de kar van de ‘Vlaamse/Belgische economie’ spannen, en almaar uitpakken met de tatoeage van de ‘kosmopolitische voorhoede’ op hun voorhoofd.

  Er is natuurlijk iets grondig fout met de huidige moslim-cultuur. Maar dat is evengoed het geval met de zelfverklaard beschaafde westerse cultuur, zelfs/zeker met de amendementen van het VB. Wie de ander met de vinger wijst, heeft vier vingers die terugwijzen naar zichzelf.

  Wat betreft HVT is er dan ook geen enkele grond om te verdedigen dat de zaak niets met racisme (of met het VB) te maken heeft. Wat helemaal niet wil zeggen dat racisme de kern van de zaak.

  De kern van de zaak is volgens mij dat de hele maatschappij mee misdadig/ziek is, mee verantwoordelijk is met HVT… Hoewel hij het natuurlijk heeft gedaan, leeft HVT niet in een vacuüm. Hoe komt het dat HVT’s ziekte/gebrek in onze beschaafde westerse samenleving nooit is behandeld/aangepakt, laat staan, opgemerkt?

  Als HVT een ‘massamoordenaar’ is, wat niet onmogelijk is, zijn wij allen de ‘beschaafde’ medeplichtigen van een massamoordenaar… Ik herhaal, mensen leven niet in een vacuüm: de mens is door en door beïnvloed door en verweven met de omgeving. Er bestaat geen ‘afgezonderd schepsel’, geen ‘vrij individu’; dat is allemaal hersendodende, verknechtende propaganda. De mens IS de omgeving; er is/zijn enkel kosmisch(e) wezen(s). Pas op, u staat op mijn lichaam…

  In de tweede plaats, is het onvoorstelbaar dat HVT’s toerekeningsvatbaarheid een vrijgeleide is om hem maar op te sluiten in een soort vergeetput zoals ‘onze’ gevangenissen. De beschaafde samenleving laat deze jonge gast nogmaals in de steek… En dan te denken dat het VB staat voor een strenge(re) aanpak van criminelen: “gij alleen zijt verantwoordelijk”, behalve bij de moslims, want daar is de hele cultuur rot.

  Andere politici proberen ons nu uit te leggen dat zelfs ‘een harde kern van 14-jarigen’ moet opgesloten worden ‘om de maatschappij te beschermen’…

  “What do you call people who hate children?
  Parents.”
  (uit ‘Have you ever been’ van Millenniums)

  Een samenleving/mens moet zich beschermen. De vraag is hoe. Een tiran(nie) beschermt zich met repressie en geweld, een samenleving/mens beschermt zich door rechtvaardigheid en wijsheid.

  In de derde plaats, misdaad/onrecht is ook een vorm van ziekte/gebrek. De heb-, roof- en heerszucht van sommigen is zowel misdadig/onrechtvaardig als ziekelijk. Idem voor de slaafse apathie van de kudde burgers/consumenten/werknemers/gelovigen/…

  Ik denk dat voor Van Themsche (en voor de meeste zieken/misdadigers) een combinatie van isolatie en begeleiding best is. Enkel isolatie is geen oplossing. Ik vrees dat een zieke/misdadige zich niet volledig autonoom kan genezen: m.a.w., er zal iets genezends (begeleiding, inzicht,..) ‘van buitenuit’ moeten komen… Anderzijds moet hij/zij ook de kans krijgen om zijn genezingsproces te laten zinken.. in rust.. op zichzelf. Dus een beetje isolatie is zeker heilzaam.

  En wat voor Van Themsche geldt, geldt ook voor zijn medeplichtige, de maatschappij…

  Op zich kunnen zowel isolatie als begeleiding gezond/genezend zijn. De vraag is of zij dat ook zijn in ‘onze’ gevangenissen of internerings/verzorgingsinstellingen (familie, onderwijs,.. horen ook bij deze categorie)… Gelet op de huidige stand van de psychologie, psychiatrie, het gevangeniswezen en de zorg/interneringsinstellingen valt dit zeer sterk te betwijfelen. ‘Kalm houden en afleiden’ is de boodschap, in naam van de ‘openbare orde’ en de ‘goede vrede’. Tot sommigen natuurlijk (al dan niet als ‘ze’ buiten zijn) eens ontploffen, instorten of zodanig zijn afgeleid dat ze helemaal zotdraaien… En dan kan de door en door onderdrukte/onbewuste kudde/maatschappij zich weer eens verbazen over ‘die gek’…

  Wat Van Themsche en de hele maatschappij vooral nodig heeft, is veel diepgaander inzicht in de menselijke psyche en in de repressieve/onbewuste/destructieve en in de bevrijdende/bewuste/constructieve zijden van ‘onze’ maatschappij (en de rest van de wereld), EN bovenal de bereidheid om deze inzichten in de praktijk te brengen!

  Om een tipje van de sluier te lichten: er is hier geen samenleving van mensen, maar een dwangregime van burgers-politici/consumenten-producenten/werknemers-werkgevers/…

  M.a.w., er moet nog wat weerstand worden overwonnen, en zullen veel heilige huisjes moeten sneuvelen! Wat betreft autoriteit, identiteit, individualiteit, collectiviteit, kennis, wetenschap, gezondheid, wet, ethiek, vooruitgang, (op)voeding, verantwoordelijkheid, spontaniteit, familiariteit, tijd,… En dit niet alleen ‘bij ons’, maar ook in de rest van de wereld.

  Geen maatschappelijke (r)evolutie zonder innerlijke (r)evolutie…
  We’re all alone, and we’re all together…

  Wat ik enorm verontrustend vind aan de zaak van HVT is nog maar eens het failliet van de zogenaamde ‘wetenschap’ (of van ‘ons’ rechtssysteem/maatschappij) : als je maar betaalt, kunnen ze alles fabriceren… De ‘experten’ van de verdediging gingen eens even bewijzen dat racisme niets met deze zaak te maken had… Een echte schande, de charlatans!

 31. Koning Kosmos

  “…De kracht, die Van Themsche de trekker deed overhalen, heeft misschien minder met doordeweeks ‘racisme’ te maken, dan wel met de bewustzijnsvernauwende impact van een tomeloze beeldcultuur die eigen denkvermogen en emoties vervangt door geprepareerde attitudes…”

  Die beeldcultuur is volgens mij het gevolg van iets veel fundamenteler: het modern dwangregime van burgers/consumenten/werknemers dat een echte samenleving boycot…

  In elk geval kun je het VB er moeilijk van betichten zich fundamenteel te verzetten tegen deze beeldcultuur, of tegen het dwangregime. Wel integendeel, ze lijkt het enkel wat meer in het ‘Vlaams belang’ te willen ombuigen door de valse tegenstelling autochthoon-allochthoon op de spits te drijven en zich in haar anti-racistische slachtofferrol te wentelen.

  Net zoals de andere partijen het dwangregime en haar beeldcultuur voor de kar van de ‘Vlaamse/Belgische economie’ spannen, en almaar uitpakken met de tatoeage van de ‘kosmopolitische voorhoede’ op hun voorhoofd.

  Er is natuurlijk iets grondig fout met de huidige moslim-cultuur. Maar dat is evengoed het geval met de zelfverklaard beschaafde westerse cultuur, zelfs/zeker met de amendementen van het VB. Wie de ander met de vinger wijst, heeft vier vingers die terugwijzen naar zichzelf.

  Wat betreft HVT is er dan ook geen enkele grond om te verdedigen dat de zaak niets met racisme (of met het VB) te maken heeft. Wat helemaal niet wil zeggen dat racisme de kern van de zaak.

  De kern van de zaak is volgens mij dat de hele maatschappij mee misdadig/ziek is, mee verantwoordelijk is met HVT… Hoewel hij het natuurlijk heeft gedaan, leeft HVT niet in een vacuüm. Hoe komt het dat HVT’s ziekte/gebrek in onze beschaafde westerse samenleving nooit is behandeld/aangepakt, laat staan, opgemerkt?

  Als HVT een ‘massamoordenaar’ is, wat niet onmogelijk is, zijn wij allen de ‘beschaafde’ medeplichtigen van een massamoordenaar… Ik herhaal, mensen leven niet in een vacuüm: de mens is door en door beïnvloed door en verweven met de omgeving. Er bestaat geen ‘afgezonderd schepsel’, geen ‘vrij individu’; dat is allemaal hersendodende, verknechtende propaganda. De mens IS de omgeving; er is/zijn enkel kosmisch(e) wezen(s). Pas op, u staat op mijn lichaam…

  In de tweede plaats, is het onvoorstelbaar dat HVT’s toerekeningsvatbaarheid een vrijgeleide is om hem maar op te sluiten in een soort vergeetput zoals ‘onze’ gevangenissen. De beschaafde samenleving laat deze jonge gast nogmaals in de steek… En dan te denken dat het VB staat voor een strenge(re) aanpak van criminelen: “gij alleen zijt verantwoordelijk”, behalve bij de moslims, want daar is de hele cultuur rot.

  Andere politici proberen ons nu uit te leggen dat zelfs ‘een harde kern van 14-jarigen’ moet opgesloten worden ‘om de maatschappij te beschermen’…

  “What do you call people who hate children?
  Parents.”
  (uit ‘Have you ever been’ van Millenniums)

  Een samenleving/mens moet zich beschermen. De vraag is hoe. Een tiran(nie) beschermt zich met repressie en geweld, een samenleving/mens beschermt zich door rechtvaardigheid en wijsheid.

  In de derde plaats, misdaad/onrecht is ook een vorm van ziekte/gebrek. De heb-, roof- en heerszucht van sommigen is zowel misdadig/onrechtvaardig als ziekelijk. Idem voor de slaafse apathie van de kudde burgers/consumenten/werknemers/gelovigen/…

  Ik denk dat voor Van Themsche (en voor de meeste zieken/misdadigers) een combinatie van isolatie en begeleiding best is. Enkel isolatie is geen oplossing. Ik vrees dat een zieke/misdadige zich niet volledig autonoom kan genezen: m.a.w., er zal iets genezends (begeleiding, inzicht,..) ‘van buitenuit’ moeten komen… Anderzijds moet hij/zij ook de kans krijgen om zijn genezingsproces te laten zinken.. in rust.. op zichzelf. Dus een beetje isolatie is zeker heilzaam.

  En wat voor Van Themsche geldt, geldt ook voor zijn medeplichtige, de maatschappij…

  Op zich kunnen zowel isolatie als begeleiding gezond/genezend zijn. De vraag is of zij dat ook zijn in ‘onze’ gevangenissen of internerings/verzorgingsinstellingen (familie, onderwijs,.. horen ook bij deze categorie)… Gelet op de huidige stand van de psychologie, psychiatrie, het gevangeniswezen en de zorg/interneringsinstellingen valt dit zeer sterk te betwijfelen. ‘Kalm houden en afleiden’ is de boodschap, in naam van de ‘openbare orde’ en de ‘goede vrede’. Tot sommigen natuurlijk (al dan niet als ‘ze’ buiten zijn) eens ontploffen, instorten of zodanig zijn afgeleid dat ze helemaal zotdraaien… En dan kan de door en door onderdrukte/onbewuste kudde/maatschappij zich weer eens verbazen over ‘die gek’…

  Wat Van Themsche en de hele maatschappij vooral nodig heeft, is veel diepgaander inzicht in de menselijke psyche en in de repressieve/onbewuste/destructieve en in de bevrijdende/bewuste/constructieve zijden van ‘onze’ maatschappij (en de rest van de wereld), EN bovenal de bereidheid om deze inzichten in de praktijk te brengen!

  Om een tipje van de sluier te lichten: er is hier geen samenleving van mensen, maar een dwangregime van burgers-politici/consumenten-producenten/werknemers-werkgevers/…

  M.a.w., er moet nog wat weerstand worden overwonnen, en zullen veel heilige huisjes moeten sneuvelen! Wat betreft autoriteit, identiteit, individualiteit, collectiviteit, kennis, wetenschap, gezondheid, wet, ethiek, vooruitgang, (op)voeding, verantwoordelijkheid, spontaniteit, familiariteit, tijd,… En dit niet alleen ‘bij ons’, maar ook in de rest van de wereld.

  Geen maatschappelijke (r)evolutie zonder innerlijke (r)evolutie…
  We’re all alone, and we’re all together…

  Wat ik enorm verontrustend vind aan de zaak van HVT is nog maar eens het failliet van de zogenaamde ‘wetenschap’ (of van ‘ons’ rechtssysteem/maatschappij) : als je maar betaalt, kunnen ze alles fabriceren… De ‘experten’ van de verdediging gingen eens even bewijzen dat racisme niets met deze zaak te maken had… Een echte schande, de charlatans!

  ps: Excuus, vorige reactie was onvolledig en mag verwijderd worden

 32. Beste,
  hoogst merkwaardig dat dit inderdaad blijft voortduren. Bij elke mediagenieke gebeurtenis vraag ik me af wanneer het publiek massaal deze desinformatie de rug zal toekeren.
  De kruik gaat zolang te water tot ze breekt. Deze vorm van media-beschaving zal zichzelf wel vernietigen, zoveel is zeker. Laat ze maar doen.
  Ik ben blij je site gevonden te hebben, want ik kan me er goed in herkennen.
  Persoonlijk verwondert me de “onwetendheid” van een groot deel van de bevolking. Misschien hebben Hu Jintau, Vladimir Poetin en Fidel Castro toch wel wat gelijk dat ze “het volk” niet de macht van het getal geven. Het volk is alsnog een beetje te kwetsbaar voor beïnvloeding. Een “raad van wijzen” lijkt me een beter systeem. Jij mag er van mij in zitten, ik heb geen tijd wegens “zelf bezig met een oorlogje tegen multinationals”.

 33. Niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa is het tijd voor een rechtse revolutie. Men kan niet anders dan dit gezever beu zijn. Partijen die zeker mijn volle steun krijgen zijn republikaner, fpö, svp, dfp en uiteraard Vlaams Belang!

  Want je maakt mij niet wijs dat alleen hier dergelijke manipulatie en mediageilheid voorkomt…

 34. Sorry, beste Philip, maar ik geloof nu wel niet dat Sanctorum een Vlaams-Belang-sympathisant is. Eigenlijk is hij een van de weinige linksen die zich van de politiek-correcte praat niets aantrekt. Een ‘rechtse revolutie’, wat voor een beest mag dat wel zijn. Rechts is per definitie gezagstrouw en autoritair. Heel de mediamanipulatie die we nu meemaken wijst op de geboorte van nieuw-rechts. Geen gedreun van laarzen meer, wel middelmatig gemekker van emo-journalisten. Watch it!

  Florestan

 35. Gewoon even opmerken dat het ‘blogologisch’ not done is om een artikel volledig te herschrijven (is nog iets anders dan een NB of een update-bijschrift) en de commentaren op het originele artikel te laten vermengen met de commentaren op het nieuwe artikel.
  In het vervolg je nieuwe artikel beter in een nieuwe post plaatsen, Johan.

 36. frank de moor

  Wat mij enorm stoort, ook aan uw artikel en sommige reacties, is het feit dat niemand onder u inzage had in het strafdossier en dus ook niet in de verklaringen van VT, maar toch allerhande commentaren en meningen spuit.
  Vermassen heeft duidelijk uitgelegd waarom volgens hem VT als een massamoordenaar dient aanzien te worden en heeft heirvoor criteria aangehaald. Deze uitleg was gebaseerd op concrete verklaringen van VT, gedragingen en handelingen.
  Uzelf en anderen komt echter niet verder dan weinig zinvolle verwijten in de trant van “mediageil”…
  De enige vraag die hier dient gesteld : waarom bent u enkel in staat tot verwijten ?
  Vanwaar al uw frustraties ?

 37. @frank de moor

  Wat Vermassen heeft gezegd weet ik niet. VT heeft drie mensen vermoord (of twee als we het ongeboren leven niet meetellen). Voor iemand die slechts tot twee (één) kan tellen is drie (twee) inderdaad een massa en de moordenaar van drie (twee) personen inderdaad een massamoordenaar. Misschien is VT een potentiële massamoordenaar. Maar een advocaat zou toch het verschil moeten kennen tussen een moordenaar en een potentiële moordenaar. Waarom bent u niet in staat tot een (zeer) klein beetje logica. Vanwaar uw frustratie?

 38. En zo krijgt het trieste specimen dat we kennen als de ‘mediawatcher’ of de ‘columnist’ ook in zijn tweede – of derde? – leven, als weblogger, het publiek dat hij verdient… Of hoe de beste stuurlui, als vanouds, liever vanachter de stormvloedkering staan te brullen dan zelf natte voeten te riskeren.

 39. Ik vind het bedroevend dat de steenharde argumentatie van Johan Sanctorum, die ik enorm bewonder als columnist, bovenstaand onbenullig gezwets tegen zich krijgt. Akkoord, dit is een open forum, maar kunnen we, mister errorist, het aub hebben over de inhoud van het artikel zelf? Anastasia, zeg nog eens iets!!

 40. Bon, wat de media betreft zijn er 2 mogelijkheden. Of je hebt er je buik van vol van die fucked up comedie waar het al lang niet meer gaat over het objectief verstrekken van informatie….en dat is bij kranten sowieso al nooit geweest….maar intussen bij radio en tv al ook een hele tijd niet meer.. EN JE Haakt af…ignorance is Bliss….als je er voor kiest om het manipulatiever spel niet meer te volgen en je kop niet meer zot te laten maken door “de media”. Ofwel vind je het boeiend en blijf je het volgen om daarna via een tekst ons te laten weten hoe erg je wel walgt van “de media”.
  Zelf heb ik het van mijn partner vernomen dat er mensen neergeschoten werden in het centrum van Antwerpen. Dat omdat mijn partner vlakbij de plaats van het gebeuren werkt en zich ook van daar uit moet verplaatsen door de stad. De eerste berichgen heb ik gehoord. 18 jarige heeft geschoten, 2 doden een peuter en de oppas, een zwaar gewonde vrouw. En dan kan ik alleen maar denken…”jammer”. En veder volg ik het niet meer. Want al de rest is al jaren niks dan show waar ik geen boodschap aan heb.
  Dat de kogels uit het geweer kwamen van de 18 jarige stond vast en was over duidelijk om hem schuldig te kunnen bevinden en te veroordelen voor moord. Vrijwillig of onvrijwillig, toerekeningsvatbaar of niet. dat is allemaal mijn winkel niet meer, gaat mij geen fluit aan, is iets voor het gerecht. En het motief interesseert mij al helemaal niet.
  Al was het dat de dader het deed omdat hij later bij ekke herinnering gemakkelijker tot een zaadlozing zou komen….;feit dat die een misdaad pleegde en dat het bewijsbaar is maakt het mogelijk om hem via de rechtbank te straffen daarvoor. En daarmee is voor mij de kous af.
  Dat er mensen zijn die het spectakel graag volgen is al langer geweten. Maar kan je het tegenhouden? Zelf hebt u het ook tot in de puntjes gevolgd, anders zou u heel het relaas er over niet genoteerd kunnen hebben.

  En ik ben er zeker van dat als morgen “Nekschot” op de Vlaamse TV uitgezonden wordt….iets wat tot nu toe nog steeds enkel een format is die verzonnen werd door André Manuel in zijn boek ” Het tragische einde van de Nederlander zoals wij hem kennen”… maar ooit komt het zo ver in Nederland en daarna ook bij ons al is dat doorgaans 10 jaar later. Dan ben ik er zeker van dat u ook zal kijken…om het dan weer lekker schandalig te vinden.
  In dat opzicht is André Manuel u gewoon voor door niet de huidige tendens in de media aan te klagen…..maar al aan te klagen wat nog komen zal.
  Voorkomen dat het nog erger wordt, kan alleen maar als we massaal afhaken.
  Maar ik weet nu al dat dat nooit gebeuren zal. Er zijn er maar weinig die nog weten wat gedaan en zich innerlijk rustig voelen als ze niet al het zogenaamde “nieuws” uit de wereld gehoord, gezien en gelezen hebben.
  En dan zijn er al die kritische zielen die blijven kijken, om daarna hun weliswaar terechte kritiek te uiten, op hun site, en beaamt te worden door al die andere kritische kijkers, alleen…..jullie hebben toch allemaal maar gekeken en gelezen en geluisterd he….net zoals die niet kritische massa……en dus maken jullie toch maar deel uit van het luister kijk en leescijfer toch???? En dat cijfer is nu éénmaal bepalend voor hoe het verder evolueren zal…….veel meer nog dan de kritiek die u hebt op het actuele.
  Haal dat cijfer naar beneden als je het anders wil zien evolueren is dan het enige dat in mij op komt.