Wie is er bang van het Vlaams Belang?

“Wat Benno Barnard doet, is de grens van het politiek-correcte oversteken en dus een zeer hobbelige zone van ons democratisch landschap betreden waarin men zijn vrijheden terug moet afdwingen en niet zomaar kan consumeren. Dat verdient op zijn minst respect.”

Ik heb me de laatste tijd zeer kritisch uitgelaten over het personage Benno Barnard. Politiek zitten we lang niet altijd op dezelfde golflengte, religieus nog minder. Zijn fanatiek pro-Israël-optreden is naar mijn gevoel evenzeer een oogkleppenverhaal als zijn romantisch geschwärm rond de Belgische multiculturele smeltkroes en de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. Maar de media-heisa rond zijn verstoorde lezing op 31 maart aan de Antwerpse universiteit heeft de eigenlijke kern van de zaak zodanig doen ondersneeuwen, dat enig sneeuwruimen hier absoluut noodzakelijk is. Of, zoals Frank Thevissen stelt in een Knack-vrije tribune:

 “…Blijkbaar moet tijdens zo’n zogenaamde ‘waardevolle maatschappelijke discussie’ finaal steeds de boodschapper nog eens flink worden aangepakt, wanneer het inhoudelijk debat iets te lang de aandacht opeist”.

Want waar gaat dit eigenlijk over? Los van de hysterie rond het wazige U-tube-filmpje vind ik inderdaad dat we ons zorgen mogen maken over de oprukkende islamisering. Waarbij de zogenaamde “gematigde” stemmen nog meer argwaan zouden moeten opwekken dan de extremistische, want die spreken tenminste nog duidelijke taal. De mediastorm rond Benno Barnards niet-gegeven-lezing leidde de aandacht af van het echte debat, dat gaat over de onverenigbaarheid van twee culturen, en het feit dat niet alles in een compromis kan gegoten worden. En dat iemand dus man en paard moet noemen. De symbolenstrijd rond moskees en hoofddoeken is ondergeschikt aan een veel onrustwekkender fenomeen waar de teksten en uitspraken ons op wijzen: de islamideologie heeft wereldwijd de westers-liberale moderniteit in het vizier, die volgens de schoolboekjes om en rond de Franse Revolutie is ontstaan, maar wellicht van een veel oudere datum is.

Het is onzin om de islam niét te mogen veralgemenen: er is maar één Koran en één Allah. Het is ook onzin om de islam op zijn “daden” te willen beoordelen en niet op zijn woorden of overgeleverde teksten. Etienne Vermeersch herinnerde er ons aan in “Bracke op Vrijdag” dat de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) – waaronder de lidstaten Marokko en Turkije – in de Caïro-verklaring de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ondergeschikt verklaarde aan de Sharia. Moet er nog zand zijn, verdedigers van de vrije meningsuiting en weldenkende democraten?

Mia Doornaert, nog iemand waarmee ik het lang niet altijd eens ben, stelt het zo, en ook zij heeft een punt: “De sluipende intellectuele capitulatie is al lang aan de gang, en ze is meetbaar. Toen de ayatollah Khomeini in 1989 zijn doodvonnis tegen Salman Rushdie uitsprak wegens diens Duivelsverzen, schaarde zowat de hele westerse intelligentsia zich achter Rushdie en het vrije woord. Toen eind 2005 in een groot deel van de moslimwereld geweld uitbrak wegens cartoons in een Deense krant die niemand daar ooit gezien had, was het vrije woord verdacht geworden.” De criteria schuiven dus onmerkbaar op, naarmate ons cultureel zelfbewustzijn afbrokkelt. In dat opzicht wordt de paradox steeds concreter dat, in naam van de vrijemeningsuiting en de tolerantie, de discussiemarges steeds smaller worden en de (auto-)censuur steeds reëler. Op een zeker moment ontstaan er dan twee soorten opinies: enerzijds de gelegitimeerde, van een keurstempel voorziene meningen (wat men sinds 1950 en het Mccarthyisme in de VS “political correctness”  is gaan noemen), en anderzijds de kritiek die zich richt op dat censuurstelsel. Op de VRT-nieuwdienst weten ze daar alles van. En hier komt dan een partij in beeld die het politiek-incorrecte discours in Vlaanderen tot een geuzentaal heeft ontwikkeld. Niet toevallig heeft ze haar pijlen op de multicul-doctrine gericht, waarmee het Belgische regime al een halve eeuw succesvol het identiteitsdebat indamt.

Bestaat het toeval?

En zo verraste de Antwerpse regionale zender ATV ons met de tijding dat de body-guards van Benno Barnard voor zijn islamkritische lezing van het Vlaams Belang afkomstig waren. Verrassing? Neen, voor mij niet echt: het heeft me alleen verbaasd dat het zolang geduurd heeft, want wat Benno Barnard doet –en chapeau daarvoor-, is de grens van het politiek-correcte oversteken en dus een zeer hobbelige zone van ons democratisch landschap betreden waarin men zijn vrijheden terug moet afdwingen en niet zomaar kan consumeren. “Toeval. De lijfwachten hadden net zo goed door de SP-A kunnen geleverd worden”, verdedigt Barnard zich nogal onhandig. Neen, dat is het nu net: niemand neemt aanstoot aan Patrick Janssens, blijkbaar heeft alleen VB-politicus Filip De Winter wandelende kleerkasten nodig om ergens ongestoord zijn mening te kunnen verkondigen. Welke weldenkende intellectueel zoiets normaal vindt, mag het mij komen zeggen. Het Vlaams Belang is dus de enige partij die iets verkondigt waar anderen van wakker liggen of aanstoot aan nemen, en daar de prijs voor betaalt in een democratisch systeem waar iedereen een mening mag hebben, zolang het maar geen overtuiging wordt.

En laat ik nu net wakker worden daar waar de controverse opduikt en iemand zijn nek uitsteekt. Politiek is confrontatie, gesublimeerde oorlog. Het is ondertussen een torenhoog cliché om er Voltaire bij te halen, maar de verlichtingsfilosofie, de 18de eeuwse doctrine van rede en kritiek waarop Jan en Alleman zich beroept, komt maar uit de verf als ook de krachttermen, de hyperbolen, de snijdende satire en de ongezouten meningen op de proppen komen. Kwaadwillig verwart iemand als Biza-minister Annemie Turtelboom dan radicalisme met extremisme en zelfs fundamentalisme (“Er is geen plaats voor radicalisme binnen onze maatschappij”). Dat kan wel het standpunt zijn van een typische centrumpartij als de VLD, maar het echte politieke spectrum wordt uitgemaakt door radicale, polariserende partijen met een duidelijke ideologie, niet door mossel-noch-vis-kiesverenigingen die alleen hun machtsbasis willen versterken.

Met radicalisme is niks mis. Zowel Obama als Le Pen als de Dalai Lama zijn op hun manier “radicaal”, in de etymologische zin van “wortelend in een ideeëngoed en van daaruit handelend”. Het is net door een gebrek aan politiek radicalisme in de postmoderne samenleving dat het religieus fundamentalisme zich opdringt, als ersatz voor het dialectische, provocatieve discours. Of waarom denkt u dat Vlaamse meisjes zich tot de islam bekeren? Omdat die sluier zo sexy is? Omdat ze graag voor de rest van hun tijd thee inschenken voor hun echtgenoot, in afwachting dat die zich op zijn 33 maagden kan storten in het hiernamaals? Neen, het antwoord is gewoonweg dat vooral jongeren op zoek zijn naar iets dat immateriële waarde heeft en waarheid kan dragen. Als onze cultuur, gebaseerd op kritisch bewustzijn, die behoefte aan authenticiteit niet meer kan invullen, dan zullen de religieuze kitsj en het fundamentalistisch simplisme het niemandsland met graagte bezetten. Ook het feit dat schoolgaande tieners opnieuw een uniform willen dragen, tot verbijstering van hun oma’s en opa’s uit de ’68-tijd, wijst niet zozeer op conformisme en braafheid, dan wel integendeel op een behoefte aan zingeving, engagement en duidelijke keuzes. Het onderwijs speelt daar vrijwel niet op in, de media met hun oppervlakkige Ketnettoestanden en tienersoap nog veel minder. De ondraaglijke lichtheid regeert, de middelmatigheid is de absolute norm.

Pleidooi voor méér radicalisme en minder wolligheid

De desintegratie van het kritisch bewustzijn, dat ook met verbale mondigheid te maken heeft, wordt door het politiek en cultureel establishment uitdrukkelijk gepromoot. De dictatuur van het grijze centrum propageert dat wit en zwart twee kanten zijn van één medaille, en dat de waarheid in het midden ligt. We hoeven ons dus nergens over op te winden: het is slecht voor de bloeddruk, en twee uitersten heffen elkaar toch maar op.

Op die manier wordt elk politiek debat een komedie, en elke tegenstelling een farce. “Het moslimextremisme en het Vlaams Belang zijn communicerende vaten”, zegt Selahattin Koçak (VRT-radio1 op 6/4), een onvervalste Stevaert-sateliet in een allochtone dressing, maar met dezelfde zoetsappige intonatie in kleuterachtig semi-dialect waarmee de socialisten “het volk’ plegen aan te spreken. Fout: volgens die redenering zouden alle vrijheidsbewegingen ook communicerende vaten vormen met de dictatoriale regimes waar ze tegen in opstand komen, en is dus elke vorm van actionisme illegitiem. De modelallochtoon Koçak wil zogezegd vrede en rust, vertaalt alle controverse in termen van angst of onbegrip, maar sorry: elke angst is mij vreemd als radicaal, en elk onbegrip vraagt voor mij als filosoof om opheldering. Wel verdedig ik het recht om kwaad te worden en in opstand te komen. Ja, intense boosheid is er wel, is er nodig, en die energie moeten we vertalen in een rationeel discours, een vertoog, een tekst, voor mijn part een provocerende titel van een niet-gehouden lezing. Herakleitos en Nietzsche, kom terug, alles is vergeven en vergeten!

Ik pleit dus voor een vernieuwde dialectiek binnen ons Westers-modern waardensysteem: de waarheid ligt niet het centrum maar in de confrontatie tussen de uitersten. Dwing de mensen te kiezen, niet één keer in het stemhokje, maar continu, in het debat. Maak ze mondig, weerbaar, ongehoorzaam. Koester de provocateurs en de populisten, want zij houden ons wakker. Wantrouw vooral de zalvers en vredepredikers, want zij wiegen ons in slaap. En als ik moet kiezen tussen de sharia en het westers-liberale verlichtingsmodel, dan weet ik het wel. Maar binnen dat model ruikt het naar rottigheid. Er zit zoveel ruis op het polemisch denken, het relativisme heeft zodanig om zich heen geslagen, dat niets nog de moeite lijkt om voor te vechten, ook niet de pijlers waarop het vrijdenken zelf gefundeerd is. De internetdemocratie van de weblogs en de mediademocratie van de talkshows (“hoera, nu is iedereen vijf minuten beroemd”) hebben de vrijheid zo vanzelfsprekend en zo plat gemaakt, dat er paniek uitbreekt als die vrijheid ook eens echt op haar waarde wordt beproefd.

We zouden dus beter ophouden met gebiologeerd naar de islam te kijken. Het moslimfundamentalisme is maar zo sterk als de zwakte van onze eigen culturele identiteit: dàt zijn de communicerende vaten. Het is zelfs positief dat er een beweging als Sharia4Belgium opduikt, want die spreken tenminste duidelijke taal, daar waar Koçak en consoorten de wolligheid hanteren en mensen voorspiegelen dat alles in orde komt als we maar in stilte de bloedneuzen stelpen. In een conflict moet men kiezen. En als het Vlaams Belang nu toevallig heel duidelijk en expliciet partij kiest voor het behoud (jawel: dus “conservatief”) van die verlichtingstraditie, tegen de theocratische boekgodsdienst waaruit ik zo voor de vuistweg citaten kan plukken die mij als vrijzinnige naar de executiepaal verwijzen, dan zeg: OK, laat maar komen, ik vergeef hen graag de vuilbekkerij uit het verleden. Wie de “visienota” van Bruno Valkeniers goed heeft gelezen, moet toch begrijpen dat helder radicalisme soms de beste optie kan zijn in een tijd dat het blind extremisme hoogtij viert. En dat iemand als Benno Barnard eigenlijk een decoratie verdient. Neen, geen titel van profeet, wel de geuzentitel van stokebrand.

En jawel, het fatwa-woord is ook voor deze schrijver al gevallen: Barnard is een racist, het is nu officieel, want het Anti-Fascistisch Front heeft het gezegd. Daarmee komt hij sowieso in het gezelschap van de partij die al twintig jaar de problemen benoemt en daarvoor geëxcommuniceerd werd, in naam van de multiculturele harmonie die tot de Belgische staatsideologie behoort. Afgezien van de semantische absurditeit (een racist is naar de letter iemand die de andere beoordeelt op basis van biologisch-raciale kenmerken), is de term “racisme” bij ons sinds decennia een inquisitorische stoplap. Alles wat centrifugaal, controversieel, provocatief overkomt, is “racistisch”. Mede dankzij het beruchte Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding kon het regime zo goochelen met vermeende mensenrechten, het juridisch kader daarrond, en de afrekeningsscenario’s met een politiek-ongewenste protestpartij, dat de vrijemeningsuiting in realiteit een dode mus werd. We betalen er nu de prijs voor.

Terecht stelt Bruno Valkeniers in een recente colum op de webstek Res Publica dat de zaak Barnard, bij verdere analyse, vragen oproept rond de veroordeling van zijn partij in 2004, wegens “racisme”. Wat was dat eigenlijk voor een schijnproces? Retrograde, vanuit de actuele stigmatisering van Benno Barnard door weldenkend-links, zou men heel dat VB-proces, inclusief de mediatieke echo’s, kunnen herzien als een doofpotoperatie en een poging om het debat rond multiculturaliteit te smoren. Een Sharia4Belgium dus, jawel: of, hoe Belgische façadedemocratie en islamitisch totalitarisme er dezelfde uitsluitingslogica op nahouden.

Wie is er nog bang van het Vlaams Belang? “De fascisten zitten aan de overzijde “ concludeerde de schrijver daags na het debâcle. Misschien nog de interessantste observatie in heel het debat.

Johan Sanctorum

Advertenties

70 Reacties op “Wie is er bang van het Vlaams Belang?

 1. Knappe tekst en goede analyse.
  Ik ben blij dit hier te mogen lezen.
  Mijn hoed af voor iedereen die in dit debat moedig zijn nek uitsteekt; van Benno Barnard, Wim Van Rooy, Dirk Verhofstadt, Geert van Istendael, Mia Doornaert, Etienne Vermeersch, Siegfried Bracke, Frank Thevissen tot Johan Sanctorum.
  Respect !

 2. Zeer sterk stuk, met alle goede accenten!

 3. dora kaspers

  Mooi geschreven, heldere redenering en scherpe visie.

 4. Prachtig en verhelderend stukje tekst.
  Dit mag toch zeker wat lucht krijgen, me dunkt.

 5. Ik ben het eens met de andere commentaren: dit is een zeer sterk stuk!

 6. Ik vermoed dat Arkprijs van het Vrije Woord dit jaar in verkeerde handen is gevallen. Lever jij het Kerstessay 2010 af aan De Standaard? Misschien wil P. Vandermeersch wel voor jou lobbyen bij de jury? Tenminste als die Ark tegen dan nog niet gezonken is …

 7. Brecht Arnaert

  Proficiat Johan, sterkte tekst. De echte fascisten zijn zij die niet in debat willen gaan.

  Wat ons cultureel nihilisme betreft, dat is inderdaad een groot probleem. Ik hoop hier in een volgend essay “De verantwoordelijkheid van filosofen” de oorzaak van te kunnen duiden en een remedie te kunnen voorstellen. Verschijnt eind deze week.

 8. Sanctorum zou ook best zijn zoneke onder handen nemen. Groen is één der grote schuldigen van de situatie die hij hier aanklaagt.

 9. Jacobus Bellamy

  Schitterend! Geef dit establishment de harde klappen die het verdient.

 10. hilde Kaspers

  Knap geschreven Johan, en inhoudelijk zeer sterk.

 11. Slecht karakter, goede inborst

  Wat je zegt, the Kid. Maar slechte heelmeesters maken etterende wonden … Zo is Johan Sanctscrotum dus de heelmeester voor Hermes …

 12. Aan al de zelfverklaarde Helden van den Anti-Islamietischen Weerstand.

  Ik zal wel weer een laffe, linkse intellectueel zijn, maar ik vind dit flauwe zever. De Islam triomfeert niet, hij is in een diepe moderniseringscrisis beland, juist zoals het Christendom ten onzent in den XVI-XVII-den eeuw. Een dergelijk crisismoment is inderdaad zeer gevaarlijk, leidt tot expansiedrift en ideologische radicalisering – een variant op de oorlog als verderzetting van den binnenlandsen politiek met andere middelen. De tegenpartij – het “Westen” – moet zich inderdaad niet zomaar eender welke provocatie laten welgevallen. Maar zeggen dat er maar één Islam is omdat er maar één Koran is, is simpleweg zegeen dat ge a priori geen enkele dialoog wilt. Er was ooit maar één Bijbel, nietwaar? Waaruit denkt ge dan dat de alternatieven bestaan? Wie is er hier te laf om echt in debat te treden? Bedenk: onze dierbare vrijheden afschaffen voor enkelen betekent ze afschaffen voor iedereen. En tot vechten zijn we niet in staat, tenzij het met helicopters is vanop veilige grote hoogten.

  Sorry zo, maar ik ben een Europeaan, een echte, en ik herken mij niet in uw geraaskal. Ik vind ulieden niet heldhaftig, ik vind u een horde intellectueel naar adem snakkende broekschijters. Ik lees woorden over waarden die ik denk te herkennen, en als ik dan zie waar ze toe leiden dan denk ik: niks mee te maken. Gij durft en kunt niet echt in debat treden. Gij zijt ook niet bereid iets te leren, nee, alleen de anderen hebben iets te leren. Ge doet me denken aan die Engelse lords die begin twintigste eeuw de vrouwenemancipatie als argument gebruikten om Arabische landen te coloniseren. Die “eeuwige barbaren”, nietwaar.

  Iemand die bij de eerste de beste serieuze uitdaging van zijn identiteit als een hystericus om zich heen begint te slaan heeft naar mijn gevoel een probleem met zijn identiteit. En daar wringt nu juist het schoentje, of moet ik zeggen: de bottine? In den spiegel kijken kan leerzaam zijn, al wilt ge niet altijd weten wat er daar te zien is…

  • “Iemand die bij de eerste de beste serieuze uitdaging van zijn identiteit als een hystericus om zich heen begint te slaan heeft naar mijn gevoel een probleem met zijn identiteit.”

   Zoals de moslima’s die geen moslima kunnen zijn zonder hoofddoek? Van hysterie gesproken…herinner je de toestanden van die horde voor de school die een hoofddoekenverbod oplegde?!
   Maar je identiteit laten afhangen van een hoofdbedekking is dan weer niet van toepassing, zeker?

   En er is maar één koran en één islam….en miljoenen verschillende interpretaties naar willekeur – die naar believen geplooid, uitgelegd, aangepast en toegepast worden, volgens de takiya natuurlijk én op straffe volgens de sharia…

   • “Van hysterie gesproken… herinner je de toestanden van die horde voor de school die een hoofddoekenverbod oplegde?!”

    Bedoel je die keer met het scanderen van “Alle Vlamingen buiten” en het maken van gebaren alsof ze je keel willen oversnijden?

  • Jan Braeken

   @Karin,

   Ik apprecieer uw moed.

   Akkoord dat hysterie een teken van onmacht is in het Islamdebat. Onze vriend Rik Coolsaet met zijn glasheldere analyse van het radicalisme zal uw mening zonder twijfel delen. Freud zou u echter ook wijzen op projectie vrees ik, speciaal met de klemtoon op het ingewikkelde, ambivalente begrip “drift”. Uw fascinatie voor het woordje “den” vind ik in dat verband ongelukkig ; het behoort tot dezelfde tijdsperiode. Uw verbale agressie die hier af en toe verschijnt begrijp ik echter niet. Dat is een leerpunt :-). Hopelijk k

   Beste groeten.

 13. Ronald Stas

  Van bovenstaand relativistisch gedaas vanwege Karin word ik echt niet goed. Als de moslims nu pas aan hun middeleeuwen begonnen zijn, dan liefst niet in Europa, wij hebben ze al gehad. Natuurlijk heeft het christendom zich aan excessen bezondigd, een reden te meer voor ons om ze niet opnieuw te maken.
  En de analyse van J. Sanctorum is net opvallend genuanceerd, maar ook duidelijk en onwollig. Een verademing. Meer van dat!

  • De Moderniteit, mijn beste, niet de Middeleeuwen. Ge hebt duidelijk geen snars begrepen van wat ik geschreven heb (wat de Middeleeuwen betreft hebben de moslims cultuurhistorisch gezien overigens niet te veel te klagen). Rhetorische overdrijving is een genre, geen ziekte. En ge doet er goed aan het woordeke “relativistisch” eerst eens op te zoeken in het woordenboek alvorens zelf beginnen te dazen.

 14. Jan Muës

  Zeer sterk en vooral verhelderend geschreven Johan!

 15. De dialect van de uitersten? Ik denk dat we vooral moeten durven opnieuw eigen wegen te gaan, want dat is wat vandaag stuitend is: ondanks de waarschuwing van Jacques Presser, Joods historicus, in 1946 dat het antifascisme vanzelf moet ontaarden in fascisme, ondanks de visie van Peter Sloterdijk, die in “Kritiek van de Cynische Rede” stelt dat nihlisme, antinihilisme en antinihilistisch nihilisme een pot mag heten, komt de dialect van de uitersten in dit spectrum nergens uit.
  Wat dan wel? Accepteren dat vooruitgang niet zomaar eenduidig is, dat ethische kwesties niet zomaar met een besluit kunnen beslecht worden, maar casuïstische benadering vergen, moet men ook ten aanzien van de Islam niet op hun “kap” zitten, maar vooral onze eigen visies en inzichten opnieuw onderzoeken en kijken hoe we de moderniteit toch enigszins kunnen vatten. In die zin zijn de aanhangers van multi- interculturele benaderingen toch wel op zoek naar een beheersing van de conflicten door een mentale ontwapening, met het gevolg dat niemand nog iets van vrijheid en inzicht overhoudt. Met andere woorden, we hebben geen nood aan een apologie van de Verlichting, wel een verder uitwerken van de mogelijkheden. En inderdaad, we weten niet waar we zullen uitkomen, maar alleen zo kunnen we de verleiding van het totoalitaire ontwijken, of het nu om een theocratische totalitaire samenleving, dan wel een vermeend goddeloze. Voor het atheïsme moeten we een andere invulling zoeken, waarin het humane opnieuw op de voorgrond komt, wat wel impliceert dat we op twee fronten actief moeten zijn, dat tegen retrograde visies en voor een humane samenleving, een humaan mens- en wereldbeeld strijden zonder in het vaarwater van relativisme en intellectuele onmacht te vervallen. En dan hoeft men voor het VB niet bang te zijn, maar men hoeft er ook niet zo heel veel belang aan te hechten. De weg is even hobbelig als die welke u aangeeft, maar laat toe zowel in de analyse als bij het formuleren van oplossingen de eigen visies aandachtig en met zorg te benaderen, zonder daarom de filosofische, de gewone menselijke boosheid in de kiem te smoren.

 16. Johan Gerber

  Wat in Nederland, sinds Van Gogh (voor en na de moord) , Ayaan Hirsi Ali, en websites als Hoeiboei, Nekschot, Ayaan weblog, het satirische Geen Stijl, columnisten zoals Sylvain Ephimenco, Theodoor Holman, al lang bestaat, komt hier EINDELIJK op gang. Ik bedoel protest, en met open vizier, tegen de oprukkende islamisering van Europa.
  JS zet een heel goed portret neer van troetelmoslim Koçak en wat hij voorstelt en waar hij voor staat, en dit is belangrijk ! Koçak is ook niet ongelukkig met de Beringse minaretten.
  Volgende keer dat die vreselijke Nederlandse Anja Meulenbelt (PVDA) wordt opgevoerd op VRT, als zogenaamde experte, mag er ook nog eens wat protest klinken.
  De lange intellectuele winterslaap lijkt me over !!
  Knappe column

 17. Martin Harlaar

  Geachte heer Sanctorum,

  U schrijft: “Ik vind inderdaad dat we ons zorgen mogen maken over de oprukkende islamisering. Waarbij de “gematigde” stemmen nog meer argwaan zouden moeten opwekken dan de extremistische, want die spreken tenminste nog duidelijke taal. De mediastorm rond Benno Barnards niet-gegeven-lezing leidde de aandacht af van het echte debat, dat gaat over de onverenigbaarheid van twee culturen. (…) Het is onzin om de islam niet te mogen veralgemenen: er is maar één Koran en één Allah. Het is ook onzin om de islam op zijn “daden” te willen beoordelen en niet op zijn woorden of overgeleverde teksten.”

  Hoe kunnen wij dan volgens u met moslims in Vlaanderen en elders in West-Europa samenleven? Kan dat eigenlijk wel? Of moeten zij eerst afstand doen van hun geloof of – indien zij dat niet willen doen – verdwijnen?

  Ik heb het gevoel, dat dit soort fraai geformuleerde, radicaal ivoren toren-gepraat van u geen enkele bijdrage levert tot een meer beschaafde, fatsoenlijke, open samenleving.

  Als ik moslim was en jaar in, jaar uit werd geschoffeerd en verdacht werd gemaakt, dan zou ik waarschijnlijk ook geen zin meer hebben in dialoog en mij steeds verder terugtrekken in mijn eigen kring.

  Met vriendelijke groet,

  martinharlaar@gmail.com

  PS Op http://www.amsterdam-antwerpen.blogspot.com kunt u 53 foto’s bekijken van de bijeenkomst op 1 april in het Karel Cuypershuis.

  • och ja , moslims worden dagdagelijks geschoffeerd. In welke wereld leeft u eigenlijk. En natuurlijk worden handelingen beoordeelt naar wat u zelf zou doen.
   Uw reactie maakt duidelijk waar links (wat u overduidelijk bent) voor staat : wereldvreemd en ultra-narcistisch.

   • Martin Harlaar

    Geachte heer The Kid,

    Wat een prachtige en bijzondere naam heeft u!

    U hoeft mij niet serieus te nemen, want u heeft reeds op afstand uw diagnose gesteld: wereldvreemd en ultra-narcistisch.

    Het heeft voor mij dan ook weinig zin om verder op u te reageren.

    Met vriendelijke groet,

    Martin Harlaar

   • aan Harlaar

    Raar dat U op mij niet wil reageren. U roept wel mensen op te dialogeren met met mensen die ongelovigen niet volwaardig vinden. Beseft U wel hoe debiel u eigenlijk wel bent (nog een kenmerk van links trouwens)

 18. Martin Harlaar

  Beste Johan Gerber,

  ‘Troetelmoslim Koçak’, ‘vreselijke Anja Meulenbelt’? Ach ja, waarom zouden we mensen waarmee we het oneens zijn nog serieus nemen? We geven ze een stempel en we hoeven niet meer naar ze te luisteren. Wij hebben toch gelijk!

  Anja Meulenbelt is trouwens niet van de PvdA, maar van de SP. Nog erger? Nou, dan hoeven we toch helemaal niet meer naar haar te luisteren. “Ik weet wel hoe het zit, verveel mij niet met feiten.” Deze regel is trouwens het begin van een lied, dat u in zijn geheel kunt beluisteren op:

  http://www.youtube.com/watch?v=lm1reVyKDqw

  Met vriendelijke groet,

  Martin Harlaar

  • U zou beter ook eens luisteren naar Koçak.

   Wat hoor ik :
   – Mijn dochter draagt een hoofddoek voor haar vriendje (zeeeer geloofwaardig, en dat zijn ex-vrouw een hoofddoek droeg heeft natuurlijk geen belang)

   – Mijn huwelijk was gearrangeerd, ik heb daarmee toegestemt uit respect voor mijn ouders (een rare gedachtengang voor iemand die sinds zijn puberteit al de geïntegreerde allochtoon speelt)

   – Ik ben nu gescheiden maar mijn huwelijk was toch geslaagd want we hebben kinderen (idem als vorig)

   – Een hoofddoekenverbod is even erg als een gebod op hoofddoeken. (oh ja sinds wanneer is een verbod even erg als een gebod. Er zijn 1000’den verboden in onze westerse maatschappij maar echt niet zo veel geboden. Hoe zou dat komen?)

   – Om de Turkse gemeenschap te dienen zou de Belgische overheid een systeem moeten voorzien voor jonge Turkse-Belgen om gemeenschapdienst te kunnen doen in de Turkse gemeenschap zodoende kunnen ze aan de Turkse legerddienst ontsnappen. (zou het gewoon vor deze jongen niet simpeler zijn de Turkse nationaliteit op te geven)

   Wie een interview leest met deze man valt 3 dingen op.
   – Verheerlijking van Turkije
   – Wollige praatjes om zich vooral over de essentie van bepaalde zaken niet te moeten uitspreken
   – een totaal onkritische houding van de journalisten die een interview met deze man doen.

   Vooral dit laatste valt op als de media eens een allochtoon interviewen. Ze zouden dan wel verrast zijn moest deze man door de staatsveiligheid als Turks-nationalist bestempeld word.
   Wie echt luistert Mijnheer Harlaar is dit niet.

  • Waw! Daar gaan de wahabieten zwaar aan tillen! Het is te hopen dat hun begroting in evenwicht blijft.

 19. “Wie is er nog bang van het Vlaams Belang? “De fascisten zitten aan de overzijde “ concludeerde de schrijver daags na het debâcle.”

  Daarmee is eigenlijk àlles gezegd….

  @Martin Harlaar:
  “Hoe kunnen wij dan volgens u met moslims in Vlaanderen en elders in West-Europa samenleven? Kan dat eigenlijk wel? Of moeten zij eerst afstand doen van hun geloof of – indien zij dat niet willen doen – verdwijnen?”

  1. moslims willen niet samen-leven, zij willen overheersen – goedschiks (via de politiek zonder strijd te leveren) of kwaadschiks (via gewapende jihad= terrorisme, paniek zaaien, angst opwekken)
  2. moslims hoeven nergens afstand van te doen, énkel ONZE levenswijze/cultuur/achtergrond/religie te RESPECTEREN zonder bemoeienis, zonder hun politieke (!!) ideologie op te dringen onder het mom van ‘geloof’ door oa voorkeursbehandelingen af te dwingen. (dàt impliceert discriminatie van degenen die géén voorkeursbehandeling genieten, nietwaar?)
  3. Vraag aan jou: hoe kunnen wij ‘vredig’ (?!) samen-leven met ‘mensen’ die ONS NIET als méns beschouwen? Vertel mij dàt eens? Of wàt dacht je dat de oorzaak is van het (wan)gedrag en de minachtende houding die moslims tentoonspreiden in de omgang (of de weigering ervan) met ànderen (ongelovigen)
  Je zult het met mij eens zijn dat samen-léven op zijn minst GELIJKWAARDIGHEID tussen mensen vereist in een democratie?
  En laat nu die gelijkwaardigheid niet bestaan vanuit de islam – wel voor ons: zijnde vanzélfsprekend zelfs.
  Trek dan zelf de conclusie: is democratie verenigbaar met zulk gedachtegoed? Don’t think so…

  “Ik heb het gevoel, dat dit soort fraai geformuleerde, radicaal ivoren toren-gepraat van u geen enkele bijdrage levert tot een meer beschaafde, fatsoenlijke, open samenleving.”

  Laat mij raden: nog nooit zélf iets rechtstreeks ervaren in onze multikul? Zelf wonen in een ivoren toren?

  “Als ik moslim was en jaar in, jaar uit werd geschoffeerd en verdacht werd gemaakt, dan zou ik waarschijnlijk ook geen zin meer hebben in dialoog en mij steeds verder terugtrekken in mijn eigen kring.”

  Niet omdraaien; het wangedrag/criminaliteit/minachting/beledigingen (vooral aan het adres van onze hoofddoekloze ‘hoeren’) waren er wél éérst of waan jij dat de kwalijke reputatie van moslims uit het niets komt?
  Vraag dàt dan maar eens aan de allereerste ‘gastarbeiders’, ook dààr was er geen sprake van schofferen en verdacht-maken maar die waanden zich dan ook niet ‘superieur’ door hun onwrikbare ‘Grote Gelijk’ tov de autochtone bevolking of andersdenkenden!
  Voor die eerste gastarbeiders waren wij ménsen, voor deze soort zijn we ongelovige honden/varkens…vul maar aan…

  En dialoog? Leg mij eens uit hoe je een debat kàn voeren met een opportunist die al bij voorbaat altijd gelijk heeft en bovendien de gesprekspartner NIET als gelijkwaardig beschouwt?
  Hell, zelfs niet beschouwt als MENS – lijkt je dàt niet een ‘onzinnige monoloog’ ipv een ‘debat’?

  En zij trekken zich niet terug in eigen kring – zij distantiëren zich bewust om de ‘verderfelijke invloed’ van de vrijheid die wij hier hebben tegen te gaan en zich te onderscheiden van de ongelovige honden, omgang met die minderwaardigen is immers beneden hun ‘waardigheid’ want zij zijn zoveel beter en méns, wij niet…

 20. Duiveltje

  Het Westers cultuurrelativisme is inderdaad nefast voor elk open debat. Ik herinner me nog levendig de lezingen (wat niet hetzelfde is als les geven) van prof. (what’s in a name?) Pinxten. Ik kijk uit naar de bijdrage van dhr. Arnaert…

 21. Annemie Lemahieu

  Ik kan me volledig vinden in de stellingen en visie van Johan Sanctorum. Ik ben ervan overtuigd dat het nodig is om een duidelijke visie en standpunt te hebben omtrent de islamitisering maar wel op een volwassen manier die getuigt van leiderschap en niet van kinderlijke rebellie.
  Ik vind dus niet dat we moeten protesteren en rebelleren maar leiders zijn die keuzes maken en daarvoor uitkomen en daar “ferm” in zijn zonder agressief. Wat benno Barnard betreft vind ik het heel logisch wat is gebeurt. Als je een lezing doet met een dergelijke titel dan kun je alleen maar agressie krijgen. Ik vind het onrespectvol en kinderachtig en alles zit voor een groot stuk al in de titel. Ik denk dat het ook onverstandig is om enkel “tegen” te zijn maar dat we duidelijk moeten kunnen communiceren wat wel en niet kan. Als je duidelijk formuleert wat je wil en niet wil dan krijg je dat meestal.

  • U stelt dus voor dat we wollige, nietzeggende praatjes zoals uw stukje hier blijven verkopen. Na 20 jaar van die zever kan het zijn dat het nu wel werkt natuurlijk (NOT)

  • Betreffende de titel van de lezing van Barnard: zie: Leve A, weg met M! – http://inflandersfields.eu/2010/04/leve-weg-met-m.html

   “De grond van de zaak is dat alle moslims zonder uitzondering regelmatig het Arabische equivalent (en origineel) van Barnards titel scanderen: Lâ ilâha illâ ‘llâhu, “er is geen god behalve dé God [= Allah]”, uit Koran 47:19/21. Deze leuze betekent dat behalve Allah alle wezens die aanbeden worden, vals zijn of alleszins niet vererenswaardig, en dat hun cultus een kwaad is. Zij betekent: “Leve Allah, weg met Hubal (de oorspronkelijke godheid van de Kaäba), weg met Sjiva, Ahura Mazda, Christus, Boeddha en de rest.” “

 22. Decherf Etienne

  een 10/10 voor Johan

 23. Frans Depeuter

  Waauw!! Nooit zo’n heldere analyse gelezen over de cultuurclash die er zit aan te komen! Het enige wat hierop te zeggen valt is PROFICIAT !!

 24. Mooi getoonzette analyse, radicaal antidotum tegen het nu reeds onontkoombare ‘Wir Sollen Es Nicht Gewüsst Haben’-lapzwanzengekweel.

 25. De tijd van discussie is VOORBIJ, het is tijd om te hàndelen:

  “Het woord is waar wat de man waard is.
  De man is waard wat zijn woord waard is.

  Dit zijn de woorden van Mohamed Sadaoui,jonge socioloog van de KATHOLIEKE universiteit Rijsel.
  Algerijn van oorsprong,genaturaliseerde Fransman…

  Onze vredelievende invasie op europees niveau is nog niet aan haar einde.
  Wij willen dit in alle landen op hetzelfde tijdstip.

  Aangezien jullie meer en meer plaats maken voor ons,zouden we dwaas zijn van er geen profijt uit te trekken.
  Wij zullen jullie Paard van Troye zijn.

  Jullie zijn de gijzelaars geworden van eigen Rechten van de Mens.
  Moesten jullie mij te woord staan in Algerije,of Saoudie Arabie,zoals ik het nu doe met u,
  zou u in het beste geval terstond aangehouden worden.
  Jullie Fransen,zijn onbekwaam om respect af te dwingen van onze jongeren.
  Waarom zouden ze respect hebben voor een land dat capituleerd voor hen ?
  Men brengt respect op voor dat waarvoor men bang is.
  Eens wij de macht in handen hebben,zal je nooit meer één van onze jongeren,
  een wagen in brand zien steken of een handel overvallen.
  Arabieren weten wat de onvermijdelijke straf is voor een dief,amputatie van een hand.

  Mohamed Sabaoui gaat verder…….

  De wetten van jullie republiek zijn niet conform aan deze van de koran,en moeten niet opgedrongen worden aan de moslims, deze kunnen alleen onderhevig zijn aan de sharia.
  Wij gaan beginnen met Roubaix,actueel is dit een stad van meer dan 60% moslims.
  Bij de volgende gemeentelijke verkiezingen,zullen wij onze effectieven mobiliseren, de volgende burgemeester zal moslim zijn.

  Na onderhoud met de staat en regio,zullen wij Roubaix onafhankelijk moslimgebied verklaren,zoals Kosovo,
  en zullen wij de sharia hanteren als wet van God,voor alle inwoners.
  We zullen er alles aan doen,
  om de macht te grijpen,die is aan ons verplicht.
  De christelijke minderheid zullen dhimmi worden,een aparte klasse, die hun rechten en vrijheid zullen kunnen afkopen,via een speciale belasting.

  Wij zullen alles doen om hen te overtuigen van in onze gemeenschap te stappen.
  Tienduizenden Fransen omhelsden reeds de Islam uit vrije wil,zoals Fr Ribery,Garaudy en anderen.
  Waarom de christenen van Roubaix niet? Tenandere,met de instap van Turkije in de EU,
  zijn dat meer dan 80 miljoen moslims die gans Europa zullen islamiseren.

  Voor het ogenblik zijn we bezig aan de universiteit van Rijsel, brigades van het geloof op te richten.
  Met doel van christenen en joden te bekeren,want het is God die het wil, indien wij de sterksten zijn is het de wil van God.

  Wij hebben geen christelijke beperkende “verplichtingen” zoals assistentie geven aan wezen,zwakken of gehandicapten.
  Zie…. jullie zuster Emmanuelle.
  Integendeel,wij mogen en moeten obstakels,als er zijn vernietigen, vooral als het ongelovigen zijn.

  Een werkelijkheid die velen nemen voor fictie en lachen het lezende,maar het is de toekomstige waarheid………”

  Als er nu NOG idioten zijn die het niet willen snappen..

 26. Ik blijf me verbazen over de lofwoorden van steller aan “de herauten van de vrije meningsuiting, de helden van de verlichting”, het Vlaams Belang. Dat is trouwens niet de eerste keer…
  Ik vind het VB in deze discussie slecht geplaatst : de ideologische roots van het VB zijn en blijven racistisch en autoritaristisch, ook al doet Bruno valkeniers verwoede pogingen om een net democratisch pak aan te trekken. Het is overigens niet toevallig dat Barnard bij Dewinter bodyguards heeft geleend : Dewinter heeft die niet omdat hij bedreigd wordt, maar omdat het perfect past in de nationaalsocialistische traditie om zich met dat soort volk te omringen. Het führergevoel zeg maar. Kwestie van de omgeving duidelijk te maken wat voor een held je wel bent, en hoezeer je omwille van je idealen bedreigd wordt. Pure imagebuilding dus, en past perfect in de slachtofferrol die het Vb zich aanmeet. En Dewinter betaalt die gasten wel met de partijdotatie van het VB, geld van de Belgische staat dus…
  En wat moslims betreft : de kritiek op het linkse gepamper van allochtonen, de slachtoffercultuur en het cultuurrelativisme is meer dan terecht. Wat we moeten doen met onze moslimvrienden is : gedecideerd grenzen trekken,aan bepaalde misbruiken kordaat paal en perk stellen en heel erg duidelijk maken dat aan bepaalde fundamenten van onze samenleving niet geraakt wordt.En de juiste beleidsmaatregelen treffen qua onderwijs, migratiepolitiek, inburgering, gettovorming etc. Dan krijg je de meesten op termijn wel mee want die willen uiteindelijk hetzelfde als de meeste vlamingen : huisje tuintje boompje, peis en vree en een toekomst voor hun kinderen. Die clash of civilisations vind ik bullshit : moslims in deze contreien zijn veelal laagopgeleid, arm, weinig mondig en missen gewoon de mediacompetentie en het organisatorisch vermogen om een serieuze bedreiging te vormen voor onze democratie. Want uiteindelijk maken ze maar een paar % uit van de bevolking. Die fuzzy wuzzies van Sharia4belgium waren gewoon totaal onbekend vooraleer de media ze tot hun grote verbazing wereldberoemd maakte voor 1 dag… Ondertussen zijn ze allang weer in de nevelen der geschiedenis verdwenen….En die hoofddoeken en de recrutering van vlaamse moslima’s : het “probleem” heeft veel te maken met puberaal gedrag van jonge grieten die via hun kledij revolteren : net hetzelfde als de mei-68’ers met lang haar en jeans op het katholiek college. En die bekeerde Vlaamse moslima’s : hysterische en vaak labiele mensen die in het echte leven hun draai niet vinden en dan maar het geluk zoeken in religieuze zweverij en toetreden tot een sekte. Niks nieuws onder de zon, van Hare Krishna over zen boedhisten tot nonnenkloosters en dus voor elk weldenkend mens te mijden, dat wel. Maar een fundamentele bedreiging voor de westerse beschaving lijkt me toch nog wel andere koek. Daar zullen die brave meiskes nog véél boterhammekes voor moeten eten.
  Weldenkend rechts reageert op de moslims zoals weldenkend links reageert op het VB : totaal buiten proportie. En het is niet omdat er bij het vlaams belang een harde autoritaire racistische kern is, dat alle VB’ers dat zijn. Het is dus al evenmin zo dat, omdat er radicale moslims zijn, alle moslims een gevaar betekenen voor onze democratische samenleving.
  En voor de rest moeten de staatveiligheid en de politie hun werk maar doen. Vraag maar aan Pol Goossens, staatsgevaarlijk in mei ’68, vandaag Belgisch journalistiek establishment voor 200%.

  • Cher Hans,
   Est-ce de la méchanceté de votre part, ou de la bêtise pure et simple?

  • @ Hans Becu: “Die clash of civilisations vind ik bullshit: moslims in deze contreien zijn veelal laagopgeleid, arm, weinig mondig en missen gewoon de mediacompetentie en het organisatorisch vermogen om een serieuze bedreiging te vormen voor onze democratie. Want uiteindelijk maken ze maar een paar % uit van de bevolking.”

   Hier kan ik twee opmerkingen bij maken: één: de hoeveelheid moslims stijgt, en snel. Met andere woorden, als “vertegenwoordiging” (%) een van de factoren is die bepaalt of er al dan niet een bedreiging is, dan is de toekomstige situatie – door het grote verschil in nataliteit en migratiekwesties als importbruiden en gezinshereniging – mogelijk bedreigender dan de huidige situatie. Je kan maar beter verder kijken dan 2010.
   En een tweede opmerking: het lijkt wel een pleidooi om emancipatie(streven) tegen te werken. Hou ze “laagopgeleid, arm, weinig mondig” en gebrekkig in “mediacompetentie en organisatorisch vermogen”. Dan kunnen ze “nooit een serieuze bedreiging vormen voor onze democratie”. Terwijl velen van mening zijn dat net laagopgeleid en arm zijn (sociaal-economische factoren dus) aan de basis liggen van de problemen die zich voordoen. De factor ‘cultuur’ wordt veelal zelfs als compleet onbelangrijk beschouwd. Welk beeld heeft u eigenlijk van de psyche van ‘de moslim’, dat een meer geëmancipeerde moslim blijkbaar gevaarlijker is voor ‘onze democratie’?

   • Beste BC

    1. U zegt wel dat het stijgt, maar hoe snel en met hoeveel ? Fact & figures please. Ik verwees naar beleidsmaatregelen : boereverstand zegt dat als je spreidt, de integratie verbetert wegens geen gettovorming. In schuiferskapelle zijn geen problemen, in kuregem wel. 2 of 3 allochtonen in een klas worden mee opgetild. Als dat 50% wordt remmen ze iedereen af, inclusief zichzelf.

    2. Over het niveau van migranten : ik contstateer, en ik vel geen waardeoordeel.
    Ik zeg alleen dat een paar procenten laag opgeleide, weinig mondige en relatief arme mensen niet in staat zijn onze samenleving fundamenteel te ontwrichten, en dat doen ze ook niet, behalve in de geest van een paar “verlichte” paniekzaaiers. Net alsof het VB nog nooit luidkeels een bijeenkomst van andersdenkende “linkse ratten” luidkeels heeft verstoord.

  • U dwaalt als U zegt dat hoogopgeleide moslims geen probleem vormen. De meeste hebben net dezelfde ideëen over de sharia en consoorten. Dat weet ik uit ondervinding. De meeste moslimterroristen zijn dan ook geen onderontwikkelde mensen. Het zou goed zijn dat we bewust zijn van deze vaststelling. De illusie dat als we ze een opleiding geven ze als het ware zich volledig gaan integreren is op niks gebaseerd. Het enige resultaat is dat ze nog wolliger gaan praten om hun ware ideëen te verdoezelen (bv Kocak en Nadia Fadil)

   • hans ;becu

    Beste kid

    Dat zeg ik niet. Ik zeg dat al die laagopgeleiden qua risico niet overschat mogen worden. Maar ik ben het met U eens dat radicalisme vaak optreedt bij hoogopgeleide moslims. Maar ik blijf erbij : het is een minderheid, en de meeste gewone moslims zitten ook niet op dat radicalistisch terrorisme te wachten. En voor de rest poneer ik niet dat er geen probleem is, maar wel dat extreme houdingen van tegenstanders altijd radicalisering tot gevolg hebben

   • @Becu

    Radicalen zijn altijd in de minderheid. Het is hoeveel ze gesteund worden dat belang heeft. Ik vergelijk de radicale moslimgroepen met Greenpeace. Weinigen doen mee met hun acties maar velen hebben wel sympathie en steunen hen. Die houding vind ik bij de meerderheid (jaja de meerderheid) van de moslims terug.

 27. @lucky 9

  Ik vind het eerder “bête et méchant” niet te willen inzien dat rechts tav de moslims dezelfde fout maakt als links tav het VB : diaboliseren en veralgemenen maakt het probleem alleen maar erger omdat het radicialisering in de hand werkt. Maingain is de perfecte bondgenoot van het separatisme dat hij beststrijdt, en hoeveel voorbeelden wil U nog ?

  Overigens heb ik altijd al gezien dat enige terughoudendheid en nuance in discussies over geloof, taal, cultuur en andere gevoelige persoonlijke zaken veel beter werkt dan principieel gelijkhebberig gedram, ook van de herauten van de verlichting.

  • Links, rechts, hooi, strooi und marchieren ja?
   Al Qaradawi kan nauwelijks nog verder radicaliseren. Terughoudendheid tegenover leugens is altijd auto-destructief. Maingain bestrijdt geen separatisme. Hij strijdt wél voor het behoud en liefst uitbreiding van privileges en grondgebied. Met echt racistische argumenten bovendien.
   De geschiedenis ontkennen en ‘kaputt dämpfen’ of relativeren, dat is pas een echte fout. Zo haalt de agressor altijd zijn gelijk. Eerst doen “alsof”, en dan genadeloos zijn ding doen. U doet maar, doch niet meer met mij.

   • Ik ontken de geschiedenis toch niet. De overwinnaars van WOII hebben in het verdrag van versailles zodanig hun gelijk gehaald, dat de Duitsers prompt in ’40 herbegonnen zijn. Of wat er gebeurt als je mensen in de hoek duwt en geen ruimte laat.
    En Ollie maingain organiseert nu een klinkende verkiezingsoverwinning voor de +Vlaamsnationalisten, en kan als gevolg daarvan de uitbreiding van Brussel definitief op zijn buik schrijven.

 28. Jan Braeken

  Indien ik een aantal van deze commentaren een weinig overdenk, dan vrees ik dat Belgische jongeren en volwassenen die Moslim worden de onverschillige en supersonische, Europese spirituele leegte in zichzelf opvullen omdat er geen valabel alternatief is, en omdat Europese scholen diezelfde gestresseerde spirituele leegte en datzelfde gebrek aan een rustig en menselijk spiritueel alternatief ten toon spreiden. Volgens mij hangt dat samen met de fundamenteel nihilistische oorsprong en spiritualiteit van de huidige gestresseerde, misdadige samenzwering tussen wetenschap en het Grote Geld. Geld, stress of Wetenschap kunnen nu eenmaal geen basis noch symbool zijn voor menselijke spiritualiteit. De ultieme wetenschappelijke basistheorie van de Big Bang bracht en brengt in dat verband vooral veel geld op en verder “Niets”. Het heelal zou zogenaamd uit het “Niets” zijn ontstaan en ook weer naar het “Niets” terugkeren, en verder is er ook weer “Niets”. Absoluut en Maximaal Spiritueel Nihilisme drijft Europa dus nu voort, recht naar zijn ondergang. Wie is er dan verbaasd als er plots weer “Iets” opduikt, als dat “Iets” toevallig opnieuw “Islam” heet, en als het zich opnieuw verspreid ? Ik niet. Dat heeft het sekszieke Christelijke Europa vooral aan zichzelf te danken.

  Mijn alternatief begint niet, en eindigt niet, want het is de spirituele oneindigheid. Volgens mij heeft die altijd al bestaan, en was ze gratis. Nu ook.

  • In het licht van ‘spiritualiteit’ is de situatie perfect zoals ze moet zijn, namelijk: aanzetten tot bewustwording in de zin van: eigenheid, opkomen voor jezelf en je maatschappij, de vrijheden, de vrije wil die onaantastbaar IS, zelf nadenken, zélf beslissingen nemen etc….

   Hoe kun je licht herkennen als er geen donker is?

   Dit alles kadert in spirituele groei van de mensheid; dat waarden zoals zelfrespect, ieders welzijn, éénheid, gelijkheid, ware vrijheid prioritair moeten zijn aan geld, macht en domineren van anderen – daarvoor moet de situatie blijkbaar eerst verslechteren voor het in de juiste context kan gezien (ervan bewust worden) en als gevolg: veranderd worden.

   Voor een deel zal dit bewustzijn vanuit de aanhangers van gelijk welke doctrine (maar vooral de fanatieke, onderdrukkende islam)zelf moeten komen, echter dat neemt niet weg dat anderen hun niet zomaar moeten laten begaan met hun onderdrukking maar zichzelf kunnen blijven en het voorbeeld geven van hoe het wel kàn en màg – dàt is spiritualiteit/bewustwording maar het betekent géénszins dat andersgelovigen zich maar moeten laten doen voor de lieve ‘vrede’ en zéker niet de andere wang toekeren (wat zoveel betekent als: laten overheersen, verworven vrijheden vernietigen, voorschrijven wie je ‘moet zijn’ volgens ànderen) Trouw blijven aan zichzelf, aan de waarden die belangrijk zijn, aan het Leven zelf..

   En wat heeft het “sekszieke Christelijke Europa” te maken met spiritualiteit? Totaal niks..
   Het heeft dus hélemaal niets te maken met ‘schuld’ zoals jij meent (zoek in de spiritualistische lectuur eens de definitie voor ‘seks’ en waarvoor het bedoeld is, dan zou je het niet afkeuren maar beschouwen als zijnde de menselijke natuur en bijbehorende ervaringen) maar met de evolutie van de mensheid.

   Degenen die spirituele leegte in zichzelf opvullen door zich te bekeren tot een onderdrukkende, politieke ideologie onder het mom van ‘geloof’ omdat er zogezegd geen valabel alternatief is, komen er zelf wel achter dat dit niet de weg is naar verhoopte steun en antwoorden, echter ze moeten er zelf achter komen – ieder heeft zijn/haar unieke weg te volgen en als dat betekent dat ze eerst de hel moeten ervaren om erachter te komen dat de weg naar de hemel zich in hun innerlijke bevindt en altijd al beschikbaar wàs dan is dat hun weg naar bewustwording/spiritualiteit…

   Mensen die geen geloof nodig hebben als strohalm/leidraad om te kunnen léven, die hun identiteit NIET laten afhangen van ànderen omdat zij bewust-zijn van wie ze zijn, zijn ook niet vatbaar voor indoctrinatie en manipulatie van anderen, ze zijn niet manipuleerbaar, nemen hun verantwoordelijkheid, maken zelf bewuste keuzes en beslissen over hun eigen leven – dat niveau van spiritualiteit hebben de meerderheid van moslims nog niet bereikt (en ook de ‘bekeerlingen’ niet) meer nog: met alle macht verzetten ze zich ertegen maar tegen een nieuwe energie kun je je nu eenmaal niet verzetten – oude energie is gedoemd om te verdwijnen/transformeren en dat is zichtbaar op vele vlakken en over de hele wereld…elke vorm van onderdrukking, machtsmisbruik en dominantie brokkelt af door de spirituele bewustwording en dàt is niet te stoppen..

   • Jan Braeken

    Beste Matrix,

    Inhoudelijk vond ik dit een su-blieme reactie van u ! Proficiat !
    Ik antwoord nog uitgebreider later.
    Ondertussen,
    Beste groeten !

 29. Pingback: Geen elan, geen waarden, geen Europa, maar wel een colloquium « Visionair België

 30. Heldere column – voor een groot deel mee eens, maar toch mis ik een nieuwetijdsvisie. Nu we met z’n allen (kunnen) beseffen dat mensen van alle soorten culturen in ons land wonen en werken, kan het botsen der culturen beginnen, maar we kunnen ook in dialoog gaan en van elkaar leren. De mensenrechten kunnen we als uitgangspunt nemen – en dan ook onszelf de maat nemen (die worden hier (in het westen) toch ook nog vaak geschonden, toch?). Wij hebben in Nederland ‘Loesje”-teksten, waarvan deze wel toepasselijk schijnt: “laten stoppen met zeuren over integreren, en beginnen met samen-leven!’.
  Geen oorlogen meer, asltublieft!

  • Effe eraan herinneren dat de Nieuwe Tijd ook waardering/respect én behoud voor eigenheid inhoudt en hoe precies denk jij “in dialoog” te kunnen gaan met andere culturen als daar de bereidheid niet voor bestaat omdat die ‘andere culturen’ jou als minderwaardig en zelfs niet behorend tot de menselijke soort beschouwt?

   Hypocriet zoals ze zijn zullen ze wel trachten, zogezegd een dialoog te willen aangaan (kwestie van hun onwil niet te willen toegeven) echter met hun vooropgesteld ‘groot gelijk’ dat zij claimen te hebben en jouw ongelijkheid als gesprekspartner is dat per definitie al helemaal géén dialoog, enkel een monoloog vanuit gewaande superioriteit.. en dus bijgevolg totaal zinloos.

   Me dunkt dat er dan maar één weg is vanuit spiritualiteit: ‘stand your ground’ en je niet laten wegdrukken door anderen die menen dat zij jou kunnen opleggen wat hun cultuur/religie hén oplegt….of niet soms?
   Bewustwording wordt voor ieder een groot issue in deze tijd maar dàt neemt niet weg dat het domineren van ànderen niet (meer) behoort tot de Nieuwe Tijd, dat is oude energie en dat werkt gewoonweg niet meer.

   Degenen die dwingend en verborgen dominantie nastreven (op gelijk wélke manier) en bijgevolg het aantasten van de vrije wil/keuzes van anderen, zullen niet in hun opzet slagen omdat dit lijnrecht ingaat tegen bewustwording en Nieuwe Energie.

   Akkoord dat de mensenrechten als uitgangspunt zou genomen moeten worden – maar wàt doe je met andere culturen/religies die zelfs dàt: ménsenréchten, niet erkennen?
   Dan houdt het toch op meen ik, of niet?!

   Je kunt nu eenmaal integratie niet los zien van samen-leven want naast elkaar bestaan als MENS is zelfs geen optie – dus ‘stoppen met zeuren over integreren’: wie hier verkiest te komen leven dient de hier bestaande wétten en gangbare maatschappelijke normen te aanvaarden, respectéren én na te leven om überhaupt een ‘samen-leving’ te kunnen hébben…

 31. Heldere column – voor een groot deel mee eens, maar toch mis ik een nieuwetijdsvisie. Nu we met z’n allen (kunnen) beseffen dat mensen van alle soorten culturen in ons land wonen en werken, kan het botsen der culturen beginnen, maar we kunnen ook in dialoog gaan en van elkaar leren. De mensenrechten kunnen we als uitgangspunt nemen – en dan ook onszelf de maat nemen (die worden hier (in het westen) toch ook nog vaak geschonden, toch?). Wij hebben in Nederland ‘Loesje”-teksten, waarvan deze wel toepasselijk schijnt: “laten we stoppen met zeuren over integreren, en beginnen met samen-leven!’.
  Geen oorlogen meer, asltublieft!

  • Blijkbaar heeft U een diep geloof in multicul. Samen “leven”? Als meerderheid samen gediscrimineerd worden, gebroodroofd, geterroriseerd, geïntimideerd, belasterd, bedrogen, belogen en dagdagelijks beledigd. Uitgeperst worden als citroenen en op een ronduit fascistoïde manier mishandeld omdat men Nederlands spreekt en van het blanke ras is. Is het dat wat U bedoeld met samen leven?
   Uw kreet wat oorlogen betreft lijkt niet alleen geografisch misplaatst maar is ook naïef, wereldvreemd totaal blind voor de realiteit. De oorlog is er al dagdagelijks openlijk en ook onderhuids. De Jihad is een plicht voor moslims en zij schuwen geen geweld. Noch feitelijk, noch ideologisch noch structureel. Weigeren om zichzelf wettig te verdedigen tegen onrecht is gelijk aan sterven, niet aan leven. Samen sterven? Nee dank U!

   • U vergeet nog de impact op onze kinderen/kleinkinderen te vermelden: nu reeds kunnen onze kinderen een eigen woning op hun buik schrijven door de renteloze leningen die moslims een gigantisch voordeel opleveren waardoor een ongeziene discriminatie ontstaat.

    Op termijn zal een autochtoon moeten gaan huren bij die parasieten omdat die de hele vastgoedsector in handen hebben met hun renteloze leningen – nu zijn dat al hele straten …
    De politiek laat ook dàt maar gebeuren want ook de belastingen worden massaal ontdoken hierdoor.

    Elke Belgische eigenaar van een pand moet kadastraal inkomen betalen – moslims niet, wàt dacht je dan? Want moslims zijn pas na 30 jaar officieel “eigenaar” dus ze betalen niks, noppes!
    Bovendien worden huurgelden in het buitenland betaald en ook dààr wordt géén (inkomens)belasting op geheven/betaald – Ziedaar een gigantische discriminatie (nog maar weer eens!) ten voordele van de parasieten van de “multicul” en ten nadele van eigen bevolking!

 32. hans ;becu

  @matrix
  Uw flauwekul is minstens even erg als de multicul. Moslims die Belgisch staatsburger zijn en een pand kopen betalen kad. inkomen, net zoals ze inkomstenbelasting betalen. Dat heeft niks te maken met het systeem van renteloze leningen die moslims aan elkaar verstrekken. Het is aan Belgen evenmin verboden om onder particulieren geen rente te vragen aan de ontlener.
  Er word in bepaalde kringen al eens meer onzin verteld, zoals de mythe dat elke buitenlander hier vanaf dag één zonder te werken stempelgeld kan trekken. Vraag maar bij de RVA.

  • Flauwekul noem je dat?!

   Kadastraal inkomen wordt geïnd van de EIGENAAR dus als een buitenlandse BANK de eigenaar is tot het onroerende goed is àfbetaald (30 jaar!!) dan betaalt zéker de ontlener dat KI gedurende 30 jaar NIET!
   Simpel omdat ie gedurende die periode de eigenaar NIET is!

   En dàt heeft àlles te maken met renteloze leningen tussen moslims ‘onderling’! Dat is concurrentievervalsing en zware discriminatie.

   Durf jij nu te beweren dat het VERKOPEN van arbeidscontracten, en het vervalst bewijzen van 2 jaar werken in hun thuisland (dat voldoende is voor de rva!) niet bestaande is?!
   Zodat ze metéén kunnen profiteren van uitkeringen ZONDER één dag hier gewérkt te hebben en dàt zou een ‘mythe’ zijn?!

   Volg het nieuws eens: herinner je de marokkaanse tolk/parketmedewerker die jàrenlang en op grote schaal migranten valse papieren en arbeidscontracten verkocht aan 25€ en 4000€ het stuk!!
   Hoevéél van die parasieten genieten nu onterecht een uitkering denk je?

   De corruptie gaat nog veel verder dan dat en dit minimaliseren of afdoen als flauwekul/mythe zal het echt niet meer onder de mat kunnen vegen!

   • hans ;becu

    beste man,

    Heb ik ooit beweerd dat er geen misbruiken zijn ? Relevant is op welke schaal ze voorkomen en of ze systematisch zijn, en dat weet ik niet, maar U ook niet.
    U maakt overigens een denkfout. Indien U gelijk heeft, dan zouden massaal veel Belgische eigenaars hun huis niet vekocht hebben aan ali of mustafa, maar aan bank x of Y uit pakweg Rabat. Ik weet niet wie zo dom zou zijn dit te doen. Dat impliceert ook dat Ali 30 jaar een huis afbetaalt dat juridisch niet van hem is. Ik vraag me ook af hoe de staat een KI ka

   • “U maakt overigens een denkfout. Indien U gelijk heeft, dan zouden massaal veel Belgische eigenaars hun huis niet vekocht hebben aan ali of mustafa, maar aan bank x of Y uit pakweg Rabat.”

    Jij droomt hardop als je denkt dat de minderwaardige westerling toegestaan wordt om bij bank x of y renteloos te kunnen gaan lenen als ongelovige!
    Dàt zou de voorsprong die de moslims in gedachten hebben om van het westen een kaliefaat te maken teniet doen – of is zulk scenario misschien ondenkbaar? Het is nochtans hét doel bij uitstek.
    En of de eigendom ‘juridisch’ van ali is of niet zal hém een zorg wezen als ie er maar voordeel kan uithalen..

  • @Hans Becu

   Doe toch uw oogkleppen af. Matrix heeft 100% gelijk. De allochtone (de Turken en Marokkanen) gemeenschap gedraagt zich als parasieten. 15 jaar geleden vond ik dit een schandalige uitspraak nu besef ik dat dit gewoon de waarheid is. Het wordt zelf niet tegengesproken door de allochtonen zelf, hoogsten een beetje verbloemt.

   Ps : Zaterdag eens door Brussel gereden, hoeveel allochtone winkels waren dicht op 1 mei denk je? Van respect voor het land en haar feestdagen gesproken.

 33. hans ;becu

  @ the kid en Matrix
  …oeps, even doorgaan, manipulatiefoutje

  Ali tekent dus de notari¨le akte niet, maar de Islambank uit Verwegistan. Die moeten dan een gevolmachtigde hierheen sturen om bij de notaris met de verkopende Belgische eigenaar te tekenen en te betalen. Hoe evalueert die bankier dan de prijs ? Kan natuurlijk allemaal in theorie, maar welke eigenaar en welke notaris beginnen daaraan voor de verkoop van een “welgelegen werkmanswoning” van pakweg 150 000€ ?

  • De precieze werkwijze wordt uiteraard stilgehouden, zo uitgekookt zijn ze wel – maar het feit blijft dat de meeste pseudo-eigenaars wél belachelijk lage bedragen per maand (oa 150€/maand?!) moeten opbrengen voor “hun onroerende goederen” terwijl het voor de intrest-betalende autochtoon stilaan onmogelijk wordt om nog een eigen huis(je!) te kunnen kopen, zelfs voor tweeverdieners!
   En een werkmanswoning? Vergeet het, dàt is niet goed genoeg voor ali!
   Héle appartementsblokken NIEUWBOUW ja..die hij dan kan verhuren aan minderwaardige autochtonen aan torenhoge huurprijzen..

   • hans ;becu

    U kent de precieze werkwijze dus niet. Waar heeft U het dan over ? U hebt het over pseudo-eigenaars : het eigendomsrecht van onroerend in Be is strak geregeld bij notariële akte : dat is een openbare akte die eigendom ondubbelzinning en tegensprekelijk aan derden vastlegt. Overigens zou Ali gek zijn in een dergelijke constructie te stappen : hij is gewoon de eigenaar niet, maar toch moet hij die bank betalen. Gigantisch probleem bij overlijden/erfenis, bij verbouwingswerken, want hij maakt kosten aan het huis van een ander. Indien Ali wil verhuizen kan hij niet verkopen. En als klap op de vuurpijl mist Ali tijdens de afbetalingsperiode de fiscale aftrek in de personenbelasting voor 1e eigen woning. En het toppunt is nog dit : de “Islambank” betaalt notariskosten en registratierecht bij de aankoop. Na de afbetalingsperiode blijft het huis de eigendom van die bank, want de akte staat op haar naam. Wil Ali eigenaar worden, dan moet er een notari¨le akte verleden worden van Bank naar Ali, en betaalt Ali voor de tweede keer notaris en registratierechten. Overigens schijnt U niet te beseffen wat het KI is : dat is een fictieve huurwaarde die bij het belastbaar inkomen van de eigenaar opgeteld wordt. Het zelfde KI leidt dus tot een verschillende belasting naargelang de hoogte van je persoonlijk inkomen als eigenaar, en dit KI wordt dus niet rechtstreeks geïnd. Ik wou dat ze het allemaal zo deden : 2 keer registratierechten, en geen fiscale aftrek van lening in de personenbelasting. Kassa voor de staat dus. Flauwekul is dus minstens even storend als multicul.

 34. Wat dit nog met het onderwerp te maken heeft is slechts het doordrukken van het eigen gelijk met zo een overdaad aan tekst dat niemand hem nog wil lezen. Spamming dus. Terzake onroerend goed toch het volgende.
  Elke notarisklerk met een notariële volmacht op zak om namens één of meerdere banken elke verkoopakte namens de nieuwe eigenaar (gelijk de vreemde bank nota bene) te ondertekenen kan dat. Of dacht iemand dat een Europese bank dat anders deed of zou doen?
  Een gevolmachtigde sturen uit Verwegistan om voor een Islambank een notarisakte te ondertekenen is dan ook compleet uit de lucht gegrepen. Een simpele notariële volmacht volstaat om een hele wijk rechtsgeldig aan een islambank te verkopen. Het is hun geld waarmee ze de overeengekomen prijs en alle kosten betalen. Het wordt dus hun eigendom, en de verkoper is voldaan en heeft zijn hele vraagprijs gekregen. Dat heeft niets met dom zijn te maken want men verkoopt altijd aan de meest biedende. Onmiddellijk nadien treedt de sharia in werking en wordt de Europese rechtsstaat voor schut gezet. Daardoor zal Ali nooit voor enig probleem komen te staan want hij is toegetreden tot de islamitische ruil-economie en het netwerk van nep-domicilies en adressen. Het is juist onder meer de bedoeling dat eenmaal de islambank de registratierechten betaald heeft, dit nooit ofte nimmer een tweede keer zal gebeuren. Wat de onroerende voorheffing en het KI betreft zie ik voor Ali ook al geen enkel probleem. Tegen de volgende controle met een stoet tolken en deurwaarders zit hij allicht al in een anders straat of Staat met een ander paspoort en/of onder een andere naam. Of dacht U dat Ali plichtsgetrouw zijn echt inkomen netjes en correct met tax on the web invulde? Over flauwekul gesproken Hans Becu …

  • Inderdaad het naïve geloof van Hans Becu is lachwekkend. Hij heeft nog altijd niet door dat multicultuur ook betekend totaal verschillend zienswijzes op bezit, relaties enz. Zienswijze die we in feite niet echt kunnen bevatten (zij de onze ook niet). Mijnheer Becu gelooft nog in het sprookje dat mensen onderling eigenlijk niet verschillen en alle verschillen triviaal en onbenullig zijn.

 35. Jan Braeken

  Beste The Kid, BC en Lucky9,

  De informatie die jullie hier deelden over het al dan niet misbruiken van het eigendomsrecht om de mogelijke invloedssfeer van de Islam in België uit te breiden lijkt mij tamelijk verontrustend – persoonlijk zie ik daar niet automatisch een invoering van de Sharia in, want de Belgische Grondwet blijft hier van toepassing beeld ik mij in -, maar ik ben geen specialist ter zake. Misschien kunnen jullie dit eens voorleggen aan een notaris en een grondwetspecialist ; ongetwijfeld zullen zij definitief uitsluitsel kunnen geven over de waarheid in deze ingewikkelde en niet onbelangrijke kwestie.
  Inmiddels,
  Beste groeten.

 36. Libische toestanden en Cohen’s thema, “de boel bij elkaar houden”.

  Tweedeling begon toen de eerste Moslims binnen waren. De samenleving was één maar is door de Islamitische massa-immigratie in tweeën gesplitst. Zolang huidige beleid met grote lijnen intact blijft zullen de problemen alleen verergeren en blijft de immigratiekraan openstaan waardoor er een bom gelegd wordt onder onze samenleving en de verzorgingsstaat niet te handhaven is. Geen tweedeling betekent in de eerste plaats: geen gelegenheid geven tot tweedeling, dus al helemaal niet iedere dag in het openbaar demonstreren dat je beter bent dan de anderen.
  Omdat Moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk. Westerse samenleving proberen te combineren met de mohammedaanse doctrine is een onbegonnen werk. Dat het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de Islam, heeft grote implicaties. Hiermee wordt het aangegeven dat het Moslim doctrine de oorzaak van huidige tweedeling is! Dit staat vast. Islamitische strijders die gesteund zijn door de corrupte politiek, vechten in feite voor een nieuwe dictatuur. Deze Moslims zullen islamitische politieke stelsel nooit hervormen. 140 miljoen Christenen en circa 57 miljoen andersdenkenden die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen verwachten hiermee geen veranderingen. Deze gewapende Moslims die “Allah Akbar” schreeuwen tegen huidige dictators blijven bij hun eeuwenoude ideologie en stichten ze straks nog meer dictatoriale regimes.

  In Nederland dreigt een Libische toestand te ontstaan. Overal in de wijken zijn er fundamentalistische kolonisten actief, imams en andere militanten zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden!

  Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen via: hun bruiden uit een islamitische land halen, creatie van een gesloten maatschappij waarin uitsluitend via TV schotels gekeken wordt naar eigen staatspropaganda, eigen scholen oprichten, moskeen bouwen. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele kolonisten uit Marokko, Turkije, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen.
  De Turkse en Arabische indoctrinatie speelt nu op alle maatschappelijke vlakken en begint met het onderwijs waar de aanpassing aan de Nederlandse cultuur doodgezwegen wordt, gevolgd door de massahysterie van herkomstlanden machthebbers die afwijkende meningen gaan bestraffen. Honderden duizenden TV schotels en massa militanten die op de aparte islamscholen, stichtingen en moskeen actief zijn vormen een grote gevaar. Nu nog meer mensen worden blootgesteld aan de staatspropaganda van moslim regimes, bovendien wordt anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen. Andersdenkenden zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel mensen die niet Moslim zijn, voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland.
  Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren! De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa. In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen. In Moslimlanden worden christenen onderdrukt, dan ook hier in Nederland geen moskeeën. Er zijn nu meer dan genoeg moskeeën. Als wij in islamitische landen geen kerken mogen bouwen, ja als zelfs christenen worden vermoord omdat ze christen zijn, dan mogen jullie hier ook geen nieuwe moskeeën bouwen. We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn, Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet…
  Nochtans verbieden de Nederlandse beleidmakers en elke regel van goed fatsoen dergelijke praktijken. Opvoeding door geschiedenis vormt de basis voor een democratisch maatschappij. Nochtans weigeren alle Islamitische landen zich ook maar enigszins hiernaar te conformeren en leggen wij hun massale instroom geen strobreed in de weg.

  Dit is nog erger dan de Libische stammen toestanden.

  We mogen nu al van geluk spreken als de vrede in Europa bewaard blijft. Maar met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. PVDA leider praat nu over “de boel bij elkaar houden”, hiermee suggereert hij dat er wel degelijk gevaarlijke etnische conflicten aan het ontstaan zijn, maar tegelijkertijd wilt hij geen immigratiestop. De grondslag van deze gevaar, instroom van nog meer Moslims wordt gezien als de toekomst van PVDA. “bij elkaar houden…” is geen oplossing. Cohen’s boel bestaat uit grote groepen die etnisch onverenigbare kernelementen hebben, ze groeien steeds uit elkaar. Dan hebben we straks hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen. De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.