Tonio, of het boek als kwelling

Het ligt al weer een paar dagen achter ons, maar filosofen houden zich per definitie niet met de waan van de dag bezig, dus liet ik het nieuws wat besterven: dat van de gedreven Dendermondse politierechter Peter D’hondt, die een verkeerszondaar veroordeelde tot het lezen van het boek Tonio van A.F.Th.van der Heijden. Geeft de 30-jarige dader daar geen gevolg aan, dan is hij zijn rijbewijs voor drie jaar kwijt.

Een gamma van meningen hierover vulde zoals steeds de opiniebladzijden: goedkeurend geknor viel te noteren bij de bibliofielen (“Eindelijk wordt de opvoedkundige waarde van literatuur erkend!”), terwijl sceptische geluiden weerklonken bij… andere bibliofielen (“Een boek moet een geschenk zijn, geen straf!). De schrijver zelf etaleerde een gepaste trots, en dacht misschien vooral aan de meerverkoop dankzij het vonnis.

De uitspraak van Peter D’Hondt raakt hoe-dan-ook een cultuurthema aan van de eerste orde: moeder, waarom lezen wij? Maakt het boek ons vrij, of is het een instrument van verknechting, manipulatie, indoctrinatie? Zijn boeken niet altijd al objecten geweest die ons tamelijk dwingend tot de orde roepen en bij de les houden? Van de bijbel, over het wetboek, tot het kookboek. O ja, op school heb ik nog, bij wijze van straf, met een encyclopedie op mijn hoofd een uur stil moeten staan: dat dit mij verstandiger zou maken, bleek ijdele hoop.

De uitspraak van Peter D’Hondt raakt hoe-dan-ook een cultuurthema aan van de eerste orde: moeder, waarom lezen wij?

En hebben we niet allemaal die vervloekte “schoolauteurs” tot ons genomen, verplichte literatuur die we trachtten te ontlopen via geleende samenvattingen? En, algemener nog, lezen wij niet vooral omdat we moéten lezen,- de krant (om bij te blijven), reglementen (om boetes te ontlopen), handleidingen (om apparaten te doen werken), facturen (om deurwaarders buiten te houden),… boeken (om verstandig te lijken)? Overal waar het boek verschijnt, wenkt ook de sanctie.

Het Boek der Boeken

Politierechter Peter D’Hondt keerde dus, wellicht zonder het te beseffen, terug naar de oorspronkelijke missie van het boek,- een missie die door de roman en de poëzie werd verdoezeld: het gaat om gebods- en verbodstekens, die omslaan in straf en kwelling als ze overtreden worden. We vergeten al te licht dat Johannes Gutenberg omstreeks 1450, na een paar opwarmoefeningen (zoals het drukken van aflaten voor de Kerk), de lettergieterij op punt stelde om de Bijbel beter te verspreiden. Ondanks alle euforische beschouwingen rond de Europese boekdrukkunst, als “hoogtepunt van de renaissance”, “aanloop naar de Verlichting”, “absoluut beginpunt van de moderniteit”, en dies meer, gaat het dus eigenlijk om de technische perfectionering van een religieuze marketing.

De Thora, de Bijbel, de Koran: verschrikkelijke teksten zijn het, waarachter een monarch schuilgaat die zich alleen in schaduwen toont, om ons beter te terroriseren.

De drie zogenaamde” boekgodsdiensten” (Jodendom, Christendom en Islam) zijn historisch en inhoudelijk met elkaar verbonden. Ze onderscheiden zich van alle andere religiën door hun onderwerping aan één oppergezag (het monotheïsme) en een tekstuele obsessie (het Boek bevat alle waarheid én alle voorschriften). Dat is een enorme last die we nog steeds met ons meesleuren, en die aan elk boek kleeft, fictie of non-fictie: we lezen om te leren, te onthouden, en te gehoorzamen. De Thora, de Bijbel, de Koran: verschrikkelijke teksten zijn het, waarachter een monarch schuilgaat die zich alleen in schaduwen toont, om ons beter te terroriseren. Een van die schaduwen is het Boek der Boeken.

Het boek als depressivum

Nooit heeft het boek zich van die oorsprong kunnen ontdoen: de gedrukte tekst is in se prescriptief, elk boek is, ongeacht de inhoud, een handboek voor de lezer én een inprentingsmachine. Het laat zich niet zomaar doorbladeren,- het bevat integendeel instructies, een exegese, een complete gebruiksaanwijzing die ons moet beletten om de tekst te mislezen. Recensenten en zogenaamde critici spellen het ons voor. Met de bijbel als absoluut model, pretendeert het boek ons leven een richting te geven, te beleren, al was het maar over de manier om een soufflé te maken, en dat vergt een lecturale onderwerping, een lees-discipline die ons vanaf het eerste studiejaar wordt ingelepeld.

Ik ben in de helft gestopt, ik kon het niet meer aan, het deprimeerde me. Tonio is een marteltuig.

Daarbij horen sancties. De nagel van onze scherprechter snijdt hout: wie niet horen wil, moet voelen. Wie niet lezen wil, zal het toch doen, en dan liefst zo pijnlijk mogelijk. Tonio is dan ook helemaal geen aangenaam boek, integendeel. Het is een depressivum, een rouwdagboek van een man die door schuldgevoelens wordt verteerd: het is een kwellend relaas van een zelfkweller. Het gaat ook niet over het verkeer of verkeersslachtoffers, noch over snelheidsduivels. Het is veeleer de zelfbeschrijving van een tristesse die besmettelijk blijkt. Ik ben in de helft gestopt, ik kon het niet meer aan, het deprimeerde me. Tonio is een marteltuig. Zwevend tussen fictie en non-fictie (zoals de Bijbel trouwens), ervoer ik het steeds meer als een virale aanval op mijn mentale integriteit.

Met Tonio heeft A.F.Th.van der Heijden trouwens zijn critici definitief de adem afgesneden: niemand kon of durfde iets onheus zeggen over deze requiemroman, uit respect en piëteit. Noemen we dit emotionele chantage? Een ultieme psychologische usurpatie van de lezer?

En… is er een boek denkbaar dat de status van dwangmatig depressivum en marteltuig overstijgt?

Het boek-van-plezier

In 1973 publiceerde Franse filosoof Roland Barthes zijn essay “Le plaisir du texte”, waarin de genotsfactor van schrijven én lezen wordt  gereleveerd. Barthes verwerpt het academisme en elke leerstelligheid, en pleit voor een autonome tekst die zweeft, connecties maakt met andere teksten (tot een “intertekst”), ruimte laat voor dubbelzinnigheid, verdraaiingen, verdichtingen, variaties. Dat is pure poëzie, hoor ik u zeggen. Juist: zijn teksthedonisme voert ons naar een anti-bijbel die niet meer dient om gelezen of begrepen te worden, maar om rechtstreeks de G-zone in de hypofyse aan te spreken, het hersendeel waar endorfine wordt aangemaakt, alias het gelukshormoon.

Al bij al is het boek slechts een versneden Buche, namelijk een stuk brandbaar beukenhout, bestemd om zich aan te verwarmen.

Op dat moment verliest het boek elke symbolische waarde van bijsluiter, het wordt puur genotsmiddel. Als we de lijn van Barthes doortrekken zou een boek best van speculoos en marsepein kunnen gemaakt worden. We zouden het dan letterlijk kunnen verslinden, in plaats van metaforisch. Ook allerlei zogenaamde tekenen van barbarij, zoals de boekenverbranding, vallen dan onder dat streven naar onmiddellijke consumptie: een verbrand boek geeft warmte, en dat komt ons in koude tijden goed van pas. Al bij al is het boek slechts een versneden Buche, namelijk een stuk brandbaar beukenhout.

Het boek-van-plezier is uiteindelijk ontploft –al zal dat nooit de bedoeling van Barthes geweest zijn- in de pornografie, een lelijk woord voor een anti-genre dat enkel en alleen nog genot wil opwekken. Gezonder dan drugs, verteerbaarder dan Prozac,- wie kan er tegen zijn, behalve uiteraard de verspreiders van het Boek der Boeken?

De rotonde van Zele

Wie nog verder wil gaan dan de pornografische gelukslectuur, en zou opperen dat ook dit een vorm van manipulatie is, kan ik enkel nog de ont-lezing aanbevelen. Het boek weigeren in al zijn vormen: wetboek, handboek, krant, kookboek, boekske, zelfs aftrekboek.

Het eeuwige gezeur over de jeugd die “niet meer leest” of “niet zonder fouten kan schrijven”, gaat misschien wel over een ontlettering die ons losmaakt van een eeuwenoude tekstfixatie met een religieuze achtergrond. Een heidens-orale cultuur zou veel zuurstof brengen in deze verstikkende boekenmaatschappij. Het internet kan ons losmaken van het boek als object, maar de ontlezing gaat veel verder: teksten zijn op zich maar dwaaltekens die ons van het leven afleiden, ook als ze op een computerscherm staan.

De straf is pervers, niet de zonde. De rotonde is waanzinnig, niet de rondjesrijder.

In die zin zie ik de zondaar, berecht door Peter D’Hondt, meer als een slachtoffer dan als een dader. Meer als een gemartelde dan als beul. Meer als een symptoom van een ontregeld, neurotisch convivium van dwangarbeiders, dan als een verbreker. Want wat was nu eigenlijk het misdrijf van die onbenoemde verkeerscrimineel? Heeft hij een kind doodgereden, pleegde hij vluchtmisdrijf? Neen, hij reed rondjes op de rotonde van Zele! Iets tussen joy-riding en de gekke sprongen van een kat in een kooi.  Zo iemand een treurdicht van 632 bladzijden laten lezen, dat is als een drenkeling een handboek zwemmen toegooien. Een zinloze kwelling.

De straf is pervers, niet de zonde. De rotonde is waanzinnig, niet de rondjesrijder. Zij is een metafoor van de helse carrousel waar we nooit uit geraken, de chaotische orde die van bovenaf is opgelegd. De verkeerscode is een verre afgeleide van de Goddelijke wet, dus is het aan de libertijn om hem te ontlezen. Over die clash/crash zal het gaan, de komende decennia. Een bewering die ik geef voor wat ze waard is, want ook bovenstaande tekst dient ont-lezen.

Johan Sanctorum

9 Reacties op “Tonio, of het boek als kwelling

 1. Het is een mening natuurlijk en ergens kan ik er wel sympathie voor opbrengen, namelijk in de mate boeken inderdaad manipuleren of dat het chaotisch gezag ons een bepaalde leeswijze oplegt. Ik denk, maar we zullen hierover van mening verschillen, dat wie een boek ziet als een te lezen gegeven, een taak, een opdracht, ook al is het een essay over de manier waarop mannen naar vrouwen kijken, dat het bizar kan uitpakken. De lezer, denk ik, heeft een volstrekte autonomie bij het opnemen van de stof, of het nu een wetboek is of een kookboek, en kan er zich van ontdoen, maar kan er ook verder mee aan de slag gaan.
  Ontlezing vind ik geen goede idee, wel juist het leren lezen en de mogelijkheden die men als leerling heeft bij de verplichte lectuur, leren aanboren van een roman of essay, een toneelstuk of een gedicht, die lijken wel te duchten, want waren het niet vaak boeken die de revolutie aanvuurden? Met alle respect dus kan ik mij best indenken dat juist wie niet lezen kan verknecht kan zijn en niet in staat de manipulatie te doorzien, laat staan er zich voor te beschermen, gemanipuleerd te worden dus.

 2. wim van rooy

  Vraag is natuurlijk wat we dan doen met de boeken inzake bètawetenschappen. Geen wiskunde- of fysicaboeken meer? Maar die wetenschappen maken het in fine toch ook mogelijk genotvol te leven en hebben ons ook in staat gesteld het zinvolle van het zinloze te onderscheiden. Of wil JS terug naar de oernatuur? (zonder kennis van de oerknal dan)…

 3. Eric Janssens

  Ach, boeken afschaffen of verbranden heeft geen zin, ook Wilders kreeg terecht kritiek toen hij het idee opperde de Koran te kortwieken. In Nederland is de verkoop van Mijn Kamp echter wel verboden, wat aantoont dat de Nederlandse wetgever met twee maten en twee gewichten meet en ten onrechte de bedreiging van de ene (nazi-)ideologie overdrijft om die van de andere (Arabische) te miskennen.
  Het heeft geen zin boeken weg te denken uit een beschaving die uit boeken voortgekomen is. Consequent is dan dat je die hele (westerse) beschaving vernietigt, wat ten slotte ook het einddoel van de Islam is. In dat opzicht past Sanctorums pleidooi in de collectieve trend naar verdomming, een verdomming die de grondslag vormt voor de kwalijke uitzaaiing van de Arabische geesteloosheid.
  Je kiest voor beschaving (boeken), of je kiest voor brutale barbarij (geen boeken). De kennis die verspreid wordt via het internet komt voor een deel uit boeken voort. Kleine kinderen leren nog steeds lezen via teksten uit kinderboeken. De dag dat ze zullen leren lezen middels het internet, zal de dag zijn dat het plezier in lezen en fantaseren voorgoed sterft.

  • Uw pleidooi had er veel geloofwaardiger uitgezien indien u de ‘-r’ van b-r-oeken niet was “vergeten”.

 4. HILDE FRANCKAERT

  Johan, je hebt de bijbel kennelijk nog niet deftig gelezen.
  Maar ja, dat mocht ook niet tot in de jaren zestig he. En van het Katholicisme mocht dat zeker niet.
  Begin eens met het nieuwe testament, dan zal je al bemerken dat het woord onderwerping hier niet van toepassing is, althans toch niet op de negatieve manier die vanuit de Islam en de Koran komt.Veel leesgenot tussen je beperkte tijd.
  Nu hij nog steeds vrij te lezen is, maak er gebruik van, want het tij kan keren!
  Ten slotte, een boek lezen als straftherapie, heel fijnzinnig en wijs. Hopelijk zijn er ook tentamen om te testen, of deze autobestuurder hem wel gelezen heeft. In elk geval, met Peter De Hondt zijn voeten ga je niet spelen!

 5. Eric Janssens

  Het Nieuwe Testament is i.t.t. de Koran een literair meesterwerk waarin God nauwelijks voorkomt en zeker geen commando’s geeft of dreigt met hemel en hel. Het permanent gelijk willen stellen van Nieuw Testament en Koran, van Christus en Mohammed is niets anders dan een demonstratie van de zelfverachtng waaraan het westen momenteel lijdt.

 6. Marcel Van Lysebetten

  Los van de spitsvondigheden wat betreft “alternatieve straffen” blijkt de politierechter bijzonder hard te zijn voor snelheidsduivels maar veel zachter en begripsvoller voor bestuurders waarbij-een-alcohol-luchtje-werd-waargenomen.
  De man in kwestie wil wel eens erg plezant uit de hoek komen bovenop een paar stoelen in de plaatselijke gelagkamer(s) , en blijkt bij het verlaten van zijn parkeerplaats niet steeds zorgvuldig in zijn pogingen om ‘fysiek contact’ te maken met andere voertuigen.

 7. Daniël Deblaere

  De Thora, is een onderdeel van het Boek der boeken, de onverbiddelijke bestseller. In tegenstelling tot de Koran (die volgens de mohammedanen letterlijk door hun seksueel geobsedeerde (af)god werd afgeleverd in de taal van de toekomst (het Arabisch) is de Bijbel het (geïnspireerde) product van vele mensen in diverse talen en verschillende tijdsgewrichten bijeen gepend….

  • HILDE FRANCKAERT

   Ter verduidelijking, Daniel, “geïnspireerd” door de heilige geest, door God, maar dan door vele mensen heen. 🙂