De ‘dialoogschool’ van Lieven Boeve: op naar een anti-heidense coalitie?

Gebedshuis Berlijn

In een boekje uit 2008, getiteld ‘De islam in Europa: dialoog of clash?’, ondertussen al lang bij De Slegte verzeild, publiceerde ik een essay waarin een samengaan tussen Christendom en Islam (voor de beleefdheid beide met hoofdletter) werd onderzocht.
Een soort joint-venture dus, die de afmetingen kon aannemen van een heuse fusie. Uiteindelijk geloven beide in één zelfde god en schepper, die ze verschillend benoemen. Over de rol van Jezus en Mohammed is er onenigheid, maar laat dat een zaak zijn voor een theologische commissie die er nog eeuwen kan over palaveren.
Het punt is anderzijds dat beide één grote vijand gemeen hebben: het atheïsme, en zijn maatschappelijke afleiding: de seculiere samenleving die geloof wil terugdringen tot de status van privé-zaak, een hobby die in woonkamer of garage thuis hoort, maar niet in het openbare leven, laat staan op school.
Ik ben altijd een radicale voorstander geweest van de seculiere samenleving naar Frans model. De vrijheid van godsdienst blijft voor mij de vrijheid van sigaretten roken en een liter whisky per dag drinken. Doe het als je het niet laten kan, maar verveel er anderen niet mee en hou kinderen uit de buurt.
Meer filosofisch en Freudiaans zag en zie ik het monotheïsme als een opgedrongen vorm van mentale armoede, die ambiguïteit en veelzinnigheid verwerpt. Alles wordt herleid tot één oorzaak, één principe, dé grote formule: tot op vandaag is de wetenschap door dat misverstand aangetast. Uiteindelijk fundeert de politieke macht zich eveneens, dikwijls onbewust, op dat religieuze dogma dat de schepper zich zou laten vertegenwoordigen door een of meer wereldlijke potentaten. Poetin én Erdogan lijden in hoge mate aan dit complex, maar ook op lagere echelons is een kleine zelfvergoddelijking veelal merkbaar.

Oecumene

Maar goed, we zijn acht jaar later, en nu blijkt het katholieke onderwijsnet in Vlaanderen een heuse ‘move’ te maken in de richting van de moslimgemeenschap. In naam van de ‘dialoogschool’ zou er plaats moeten gemaakt worden voor islamlessen in het katholiek onderwijs. Let wel: niét voor zedenleer of een algemeen vak waarin de Europese waarden van de Verlichting en het humanisme worden uitgediept. Neen, het gaat werkelijk om een poging om een strategische coalitie op te zetten tegen het oprukkende heidendom. Een alliantie die mogelijks in de toekomst tot dé dominerende Europese religie zou kunnen uitgroeien, een fusie onder de naam Christlam, of neutraler, Abrahamisme, genoemd naar de oudste en grootste profeet, ik zeg maar wat. Misschien is er dan zelfs een plaatsje voor de Joodse religie, dan is de club compleet.
In de theologie spreekt men van een oecumene, een poging om de verschillende kerkgemeenschappen terug in elkaar te puzzelen,- dit helemaal in overeenstemming met het monotheïstische fundament. Het is toch te gek dat meerdere religieën, die elk in die ene almacht geloven, elkaar wederzijds vervloeken en in de ban slaan?

Maar laten we even de economische metafoor rond maken, want het gaat natuurlijk over machtsverhoudingen. Bij een fusie tussen twee bedrijven gaan twee eenheden op in een nieuwe eenheid die beide vorige incorporeert. Is de ene evenwel veel groter dan de andere, in aantal aandelen of bedrijfswaarde, dan gaat het in de praktijk veeleer om een overname.
Toegepast op het Christendom en de Islam: welk ‘bedrijf’ beschikt over de meeste aandelen, de sterkste impact, het grootste handelsfonds?
We moeten daar verder geen tekeningetje bij maken: het voorstel van het Katholieke onderwijsnet moet gezien worden als een zwaktebod en een bereidheid om zich quasi te laten opslorpen door een veel sterkere, expansievere concurrent. We spreken dan finaal over de dhimmitude: het gedogen van Christenen in de moslimcultuur mits een aantal beperkingen.
Nogmaals: als dit religieus superconcern ooit vorm krijgt, zullen de niet-gelovigen zich in hun garage of achterkeuken mogen uitleven. Misschien schoot de fantasie van Michel Houellebecq (‘Soumission’) nog te kort, en moet een letterkundige van hier eens dat groot-Abrahamitisch fusiescenario uit de doeken doen. Op zijn Vlaams, het equivalent van onze hutsepot, maar dan vermoedelijk zonder varkenspoten. De dialoog zal het uitwijzen.

21 Reacties op “De ‘dialoogschool’ van Lieven Boeve: op naar een anti-heidense coalitie?

 1. Ward Schelfhout

  Helaas heeft Sanctorum weer eens gelijk: de behoeders van het Christendom zijn maar al te graag bereid om voor het jobke van behoeder het hele Christendom, en allerlei minder relevante dingen zoals de erfenis van de verlichting overboord te gooien.

 2. De bruggenbouwers naar het islamitisch nazisme beseffen niet dat alle beschavingen waar de islam voet aan de grond kreeg allemaal tot in de fundamenten vernietigd werden. Decennia lange censuur over de objectieve geschiedkundige waarheid dreigt nu onze eigen beschaving om zeep te helpen en dus niet alleen het katholiek onderwijs. De islam kent geen gulden regel maar alleen dualisme. De islam is voor 7 % religie en voor 93 % politiek. De officiële islam is 100% politiek. Het ontbreekt onze politiekers en beleidsverantwoordelijken aan parate kennis over de islam. De koran is maar 14 procent van de mohammedaanse doctrine maar handelt voor 64 procent over de “kafir” die mogen gefolterd, bedrogen, belogen, onthoofd en gediscrimineerd worden. De overige 86 % van de mohammedaanse doctrine handelt voornamelijk over oorlog tegen de kafir (Jihad) en over het rolmodel “Mohammed”. En dat laatste wordt maar liefst 91 keer in de “heilig” koran, vermeld. Om als “mensen van het boek” te kunnen behandeld worden moeten christenen en joden de kernpunten van hun geloof afzweren. Pas dan zijn het géén kafir en mogen ze (taks op getolereerde ongelovigen) alias jizja betalen. Zo bij voorbeeld moeten christenen geloven dat christus een profeet was van Al-Lah en Mohammed diens laatste profeet. Anders zijn het geen christenen maar kafir… Islam is werkelijk een ongelooflijhk kwaadaardige ideologie. Alleen beseffen mensen zoals Boeve en Crevits dat niet omdat ze wetenschappelijk onopgeleid en in feite totaal onbekwaam zijn. Als atheïst durf ik te stellen dat dit weinig of niets met hun katholicisme te maken heeft maar bijna alles met de islamofiele censuur van hun geschiedenisonderwijs tijdens hun eigen schooljaren.

 3. Siegfried Verbeke

  De fusie van de 2 priesterkasten/bedrijven is nog niet zo slecht, zeker niet wanneer de moslims de meeste aandelen kunnen verwerven.
  De voordelen: onze kinderen zijn veiliger (want geen priester-pedofielen meer); minder verkeersongelukken (want minder openbare zatlapperij); minder geweld op vrouwen door mensen met een kwadaardige dronk; uitroeiing van de drughandel en criminaliteit (in Iran worden ze aan de lopende band opgehangen = een grote besparing op het gevangenissenbudget, maar slecht nieuws voor de dames en heren advocaten en het justitie-apparaat, wegens invoering van de Sharia); minder gedoe/dogma’s/mirakelen/kerkbezoek – dus meer vrijheid en vrije tijd; minder belastingen want moslims moeten slechts 1/40 van hun inkomen (de zgn. Zakat) afgeven voor de armen; en tenslotte kunnen christelijke nonnen, priesters en monniken zich ten volle inzetten voor nuttiger werk of met elkaar lief te hebben, zoals de Heer van hen verlangt. Iedereen tevreden.
  Voor mensen met een knietrombose en gewrichtsproblemen die niet 5 keer per dag kunnen bidden op de voorgeschreven wijze zal wel een schikking gevonden worden. Zelfs de atheïsten hoeven niet veel te vrezen want christenen en joden werden onder de islamheerschappij getolereerd mits een soort belasting. Een reservaat voor hen (bijv. aan de zee, waar ze zich ongestoord kunnen uitleven aan libertarische/libertijnse excessen) moet toch bespreekbaar zijn…
  Kortom: a brave new world ! 

 4. hans becu

  Wat ik vooral bewonder in die Boeve, is zijn gevoel voor timing. Een paar weken na de aanslagen die op zijn zachts uitgedrukt veel mensen aan het twijfelen hebben gebracht over de Islam, faut le faire. Die man moet samen met zijn guimardstraat-bureaucraten toch wel in een luchtbel leven.

 5. Om te beweren dat “christenen en joden onder de islamheerschappij getolereerd werden mits een soort belasting”, moet je ook in een stinkend linkse luchtbel leven. Onder islamheerschappij werd namelijk al 99,97 procent van alle onderworpen christenen en joden doodleuk gegenocideerd! Ring a bell? 240.000.000 niet moslims of kafirs. De moslim slachtoffers tellen we er voor de eenvoud niet eens bij op!

 6. Op gevaar af van in vervelende herhaling te vallen, maar onderstaande commentaar heb ik meer dan een jaar geleden al mogen publiceren op een bevriende blog :
  Laten de linkiewinkies nu eens duidelijk antwoorden op de vraag, alstublief : Maakt die islamitische hoofddoek nu al dan niet deel uit van die door hen zo gepropageerde “Westerse” of “moderne” islam?
  Anderzijds vind ik dat de rechtse rakkers ook eens véél en véél duidelijker stelling mogen nemen dat die islamitische hoofddoek een uiting is van de meest fundamentalistische radicale islam die in Europa, sinds de aanslag op Charlie Hebdo, niet (meer) toegelaten is!
  Hoe moeilijk is het nu eigenlijk om dat duidelijk standpunt uit te dragen? Hoofddoek = radicale islam = verboden in Europa!
  Religieuze symbolen vergelijken en daarmee gratuit beweren dat uiterlijke kenmerken aan elkaar gelijk zijn, is linkse prietpraat. De islamitische hoofddoek die door vrouwen buitenshuis moet gedragen worden, dient om de seksuele lustgevoelens van islamitische mannen te onderdrukken. De hoofddoek en de sluier van vrouwelijke religieuzen daarentegen dient om het pronken met hun lichamelijke schoonheid en hun eigen ijdelheid voor God te beletten, binnen en buiten de kloostermuren. Dat is zo ongeveer het tegenovergestelde wat hetzelfde uiterlijk kenmerk toont. Tot daar de simpele weerlegging van de prietpraat.
  Er is trouwens geen enkele nonnenkap die al heeft verhinderd dat een “radicale” islamiet die de “moderne” koran volgt, haar toch verkracht, louter om haar geloof! Dat vindt “hedendaags” plaats in Afrika, het Midden-Oosten en de landen rond de Middellandse Zee, maar wordt vakkundig uit het journaal gehouden. Dat is immers geen nieuws – voor islamitische mannen is dat gewoon hun religieuze plicht, altijd en overal.
  Ik kan niet meer aannemen dat Lieven Boeve, nota bene een gediplomeerde godsdienstwetenschapper, dit allemaal niet zou weten. Bij dergelijke kwade trouw kan ik mij enkel nog voorstellen dat Lieven Boeve op psychopatische wijze heimwee heeft naar zijn kleutertijd op de nonnenschool en, bij gebrek aan vrouwelijke religieuzen, binnenkort elke Vlaamse vrouw gesluierd wil zien rondlopen.
  Tot daar het citaat.
  Wanneer ik zo de bijdragen overloop van het boek “De islam in Europa: dialoog of clash?”, dat al zoveel jaar eerder verscheen, valt het mij op met welke diepzinnige ernst en buitengewoon literair verzorgd er eigenlijk maar wat op los geluld wordt door hooggediplomeerden die deze eenvoudige essentie over het verschil tussen islamitische hoofddoek en christelijke sluier compleet niet vatten. Of toch zeer ernstig doen alsof zij deze eenvoudige essentie over het verschil tussen islamitische hoofddoek en christelijke sluier compleet niet vatten, waarbij dat al dan niet geveinsd sérieux voor mij totaal verloren gaat. Want ondanks hun naar eigen zeggen bescheiden afkomst, waaruit zij konden ontsnappen dankzij hun aanmatigende geleerdheid door niets meer gebonden in eigen gevonden vrijheid, verkopen ze niets anders dan de eerste de beste beuzelaar : prietpraat.
  PS. Aan verzeilen bij De Slegte is per definitie niets verkeerd, soms zelfs integendeel. (Vlak naast Catch 22 van Heller trof ik – andere – inspirerende boeken aan met tips om succes te behalen met allerhande kaartspelen … )
  Stof vergaren bij De Slegte, dàt is pas hopeloos.

  • Siegfried Verbeke

   Ik ben natuurlijk geen ayatollah, maar in de Koran Soera 24 vers 31 staat, m.b.t. de hoofddoek enkel “(…) dat zij hun verfraaiingen niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En laat hen hun hoofddekking over hun boezems dragen (…)”. Volgens mij staat er dus niet dat zij een hoofddoek moeten dragen (want iedereen, mannen zowel als vrouwen droegen een hoofddoek vanwege zon en hitte in Arabië) maar zij moesten hun hoofddoek gebruiken om hun borsten te bedekken. M.a.w. zij moeten preuts zijn en mogen geen aanstoot geven. Hier in het zonarme Europa met een hoofddoek rondlopen heeft dus niet alleen geen zin, maar een verplichting staat zelfs niet uitdrukkelijk in de Koran. Moslimvrouwen hoeven naar de letter volgens de Koran geen hoofddoek te dragen, zolang ze maar niet rondlopen als halve sletten.
   “Behalve wat daarvan zichtbaar is” = gelaat en handen of armen. M.a.w. geen minirokken!
   Wat de rechtse rakkers betreft: die hebben zelf geen echte identiteit meer en zijn gewoon jaloers omdat de moslims hun identiteit willen behouden. Met hen (de rechtse prietpraters) in discussie gaan is verloren moeite. Overigens zijn deze prietpraters blijkbaar nog niet op de hoogte van het feit dat de vrijheid van godsdienst opgenomen is in de belgische grondwet en de europese en universele verklaringen van de mensenrechten.

   • De islam is geen godsdienst maar een maatschappelijke ordening die zelfs de fundamentele mensenrechten niet erkent voor niet-moslims. Het hoofddoekprobleem herleiden naar één koranvers is natuurlijk zeer islamofiel en leidt naar oeverloze discussies waar moslims zo sterk in zijn. Waarom vermeldt ge koran 24:60 en 33:55 niet? In dat laatste wordt duidelijk dat een moslima haar haar alleen mag laten zien aan de mannetjes van de clan en hun slavinnen! De koran is overigens maar 14 % van de islamitische doctrine. De sira of biografie van Mohammed is goed voor 26 % van de islamitische doctrine. De hadith of overleveringen aangaande de daden en woorden van Mohammed 60 % van de doctrine. De sharia of islamitische recht is gebaseerd op 100% van de doctrine. Als de gezaghebbende Hadith van Al Bukhari (=B) dus zegt dat de vrouwen van de grote rolmodel voor alle moslims Mohammed, gesluierd waren dan strekt dat tot aanbeveling om aan de vrouw te gebieden zich zo te gedragen.(B1,4 148;B8,74,257) Jonge meisjes en menstruerende vrouwen werden zwaar gediscrimineerd in de gemeenschap van Mohammed, het grote rolmodel. Zie bvb: 2,222; B2,18,88; B2,15,91) Het meest gezaghebbende handboek voor islamitisch recht is duidelijk: De verplichting van het haar te bedekken hangt af van de omstandigheden. (The reliance of the traveler w.23.0) Bovendien wordt de religie van de vrouw in de islam gecontroleerd door de man. Als die vindt dat haar “haar” zo mooi is als een juweel, dan heeft ze prijs: bedekken! De moslim-vrouw moet dus gehoorzamen aan haar moslim-echtgenoot want ze is minder intelligent, kan net zoals een ezel of een hond gebeden ongeldig maken en in de hel vormt zij met alle andere vrouwen de absolute meerderheid. Allemaal volgens de enige echte maar complete islamitische doctrine. Bovendien zijn de straffen op ongehoorzaamheid aan de moslim-echtgenoot niet min. Ongeveer alles mag, behalve op haar gezicht slagen. Als kers op de islamitische taart is alles binnen het huwelijk privé en, in het onwaarschijnlijke geval dat een rechtbank zich zou moeten uitspreken over de echtelijke foltering, moet de vrouw over dubbel zoveel getuigen plus een beschikken dat haar moslim-echtgenoot. Voor kafir geldt dat allemaal niet. Die maakt sowieso geen kans om gelijk te krijgen tegen een moslim. De islam is extreem leugenachtig wegens het ingebouwd dualisme. Zo kan een moslima bvb niet huwen tegen haar wil. Maar de hadith B7 is duidelijk: Mohammed (het ultieme na te volgen rolmodel dat staat expliciet 91 keer in de heilige koran) zei: “Haar stilzwijgen geeft haar instemming te kennen.”!

 7. P. Eggermont

  Wanneer in politieke systemen biomacht wordt uitgeoefend, heeft men het over biopolitiek. Een voorbeeld is het geboortecijfer van een bevolking dat politiek beïnvloedbaar is. Een belangrijke vorm van biopolitiek is het vluchten voor armoede, waarbij men de grenzen van natiestaten ondermijnt door ‘simpelweg’ elders te gaan leven. Ook zelfmoordterrorisme is een vorm van biopolitiek (‘de meest tragische en afschuwelijke’): hier wordt het eigen leven vrijwel letterlijk als wapen ingezet, waarbij het verloren gaat (Wikipedia). Volgens de Italiaanse filosoof Roberto Esposito zijn er grenzen aan het politieke gebeuren, doordat het voortdurend geconfronteerd wordt met zijn levensvorm, de ‘bios’. In ‘Communitas’ geeft hij een etymologische verklaring. Wat in het Frans ‘commun’ heet, is niet het tegendeel van wat individueel is en ook niet synoniem met wat collectief is. Het is het tegenovergestelde van wat immuun is – wat een medische term is -. Het is het participeren aan een schuld die geen limiet kent. De ‘munus’, de ‘communus’ is een soort wederzijdse schuld waaraan geen einde komt, een verplichting die iedereen met iedereen deelt. Wat immuun is, daarentegen, sluit de relaties af met de andere. De grenzen van Europa vormen op die manier een uitdrukking voor immuniteit. In het Duits vertaald : ‘Communitas, Ursprung und Wege der Gemeinschaft’,’ Immunitas’, Schutz und Negation des Lebens en ‘Bios’, Person und menschliches Leben. Overeenkomst in het denken hier met een ander filosoof, een Frans filosoof, Jean-Luc Nancy, geïnteresseerd in religieuze bewegingen en de gevolgen van de globalisering, die het dualisme tussen lichaam en geest probeerde te doorbreken . De oosterse Sankhya-school (Hindoeïstische filosofie) maakte ca. 650 voor Chr. reeds een onderverdeling van de wereld in de geest, ‘purusha’, en materie, ‘prakrti’, en formuleerde als eerste dus het ‘body-mind’-probleem. De filosofie van de geest brengt ons samengevat bij het concept van het zelf. De Franse filosoof Jean-Luc Nancy stelde zich inclusief op tegenover het christendom. Waarom zou dat niet kunnen tegenover jodendom of islam?

 8. P. Eggermont

  In Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung van 18.11.2012 vindt men een beknopte bespreking van een boek van voornoemd Frans filosoof, vrij vertaald ‘De aanbidding. Deconstructie van het christendom’. Uitgangspunt voor een zogenaamde dialoogschool?

  Klik om toegang te krijgen tot extrait2_9782718608112.pdf


  Ook de formule van Nietzsche ‘God is dood’ werd pas mogelijk door het christendom en iets nieuw kan enkel voortkomen door een grondige dialoog met de bestaande machten waaronder de verscheidene religies maar ook het kapitaal (zoals volgens Marx)…
  l

 9. Hans Becu

  Ik lees hier veel Koran-exegese. Dat is allemaal niet nodig, en contraproductief. Iedereen kan zijn gelijk vinden in de Koran, vnl. omdat er geen centrale geautoriseerde exegese bestaat. Dat leidt automatisch tot een eindeloos dovemansgesprek. Je moet m.i. de Islam counteren op zijn praxis. Die vind je in de manier waarop mensen met elkaar omgaan in Moslimlanden. Niet alleen onder elkaar, maar ook en vooral de systematische staatsterreur van Moslimregimes t.a.v. hun burgers, en zeker minderheden en andersgelovigen. Die houding nemen Moslim migranten mee hierheen. In het minst slechte geval segregeren ze, in het ergste geval gooien ze bommen. Ook de onverkorte agressieve steun aan Erdogan en de agressie naar Erdogan critici van een groot deel van de Turkse migratie spreekt boekdelen.

  • Siegfried Verbeke

   Laat ons duidelijk zijn. Wat aan Mohamed werd geopenbaard via de engel Gabriël is onder toezicht van Mohamed zelf nadien neergeschreven en samengevat in de Korän. Dat is voor moslims het ware en onveranderlijke woord van God/Allah. Al de rest (Hadiths, enz.) zijn schrijfsels van theologen en derden en dus niet de echte ‘openbaring’. Om het even wie kon zijn privé-hadith bijeenschrijven, maar die hebben op zichzelf geen autoriteit. Zo heb ik het ten minste begrepen.
   “Oorspronkelijke en betrouwbare verslagen tonen aan dat de Heilige Profeet bij zijn dood de complete Korän achterliet, met dezelfde rangschikkikng van de verzen en hoofdstukken zoals wij die nu zien in iedere Arabische Korän” (Maulana Muhammad Ali, 1934). Dat kan van het christelijke evangelie niet gezegd worden.
   En als mijn spreekt over “bommen werpen”, dan zijn de westerse imperialisten duizendvoudige recordhouders (ellende, verwoesting en honderdduizenden slachtoffers in Afganistan, Irak, Lybië, Syrië, enz.), waartegen radikale moslims op dezelfde wijze (blinde terreur) reageren. Als België het plezant vindt om haar steentje bij te dragen, dan moeten het nadien niet komen klagen. Er zijn geen terreuraanslagen tegen landen die zich hebben onthouden van agressie tegen moslimlanden.
   Ik heb 25 jaar lang in Borgerhout gewoond en gewerkt en niet de minste last ondervonden van agressief islamgedrag. Ik had natuurlijk liever dat Antwerpen Antwerps zou zijn gebleven (zonder immigratie), maar nu zit er niets anders op dan een soort modus vivendi na te streven. Het is voor mij geen probleem dat moslims hun identiteit willen behouden (eigen scholen, sharia, taal en kultuurbeleving) zolang dit niet aan ons opgedrongen wordt.

   • @ Siegfried Verbeke.
    Het moet zijn dat iemand U inzake de islam een oor aangenaaid heeft want uw reacties zijn hoogst onwetenschappelijke opinies die door de feiten worden tegengesproken.

    De moslims geloven per definitie dat de Koran het woord van de enige ware god Allah is. Daar zijn we het over eens.

    De oorspronkelijke openbaringen aan de analfabeet Mohammed werden opgeschreven op papyrus, palmbladen en zelf op de schouders van dieren. Ze werden samengebracht in verzamelingen maar na de dood van Mohammed werden ze allemaal vernietigd op bevel van de eerste kalief uitgezonderd één enkele exemplaar dat sindsdien overgeleverd wordt.

    In tegenstelling tot wat men U wijs gemaakt heeft is de Sunna, de woorden en daden van Mohammed de tweede en belangrijkste bron van de islamitische doctrine en van de islamitische rechtsleer en rechtspraak: de shariah.

    De sunna (vandaar Soenieten) heeft geschreven bronnen: de sira of de biografie van Mohammed, die twee auteurs heeft, en de verzamelingen overleveringen over wat Mohammed daadwerkelijk deed en zei. Daarom is de Sunna en derhalve de sira en de gezaghebbende Hadiths (naam van de auteur-verzamelaar en dus helemaal niet theoloog voorafgegaan door Sahih wat gezaghebbend betekent) even belangrijk als de koran zelf omdat de autoriteit ervan juist in de Koran werd gevestigd. Er zijn 2 belangrijke sahih of gezaghebbende hadiths: die van Abu Muslim en die van Al Bukhari. Allicht omdat zij ook de grootste verzamelingen bevatten. Hun autoriteit staat op hetzelfde niveau als die van de Koran. U heeft het dus zeer duidelijk verkeerd begrepen.

    Meer nog het lijkt er sterk op dat U de koran te weinig heeft bestudeerd. Van een barmhartige alwijze en almachtige god die iets openbaart aan een geesteszieke crimineel in de zevende eeuw mag toch verwacht worden dat hij van zijn profeet en diens volgelingen het nodige respect verwacht om zijn openbaringen (eerst de eerste dan de tweede en tot slot de laatste) chronologisch laat rangschikken.

    En wat blijkt? Buiten het eerste uiterst korte hoofdstuk zijn alle volgende gerangschikt in dalende volgorde van lengte. Uw bewering over “dezelfde rangschikkikng van de verzen en hoofdstukken” is dus bijzondere lachwekkend omdat alles duidt op een spitsvondige oplichting en puur bedrog. Het komt ver op neer dat een boek in hoofdstukken wordt gesplitst die opnieuw gerangschikt worden in dalende volgorde van lengte. Oeps, het plot is weg, de chronologie van de openbaringen foetsie en verduisterd om van de vele contradicties in de inhoud van de koran te zwijgen. Want, dat is zo speciaal aan Allah. Van een almachtige god zou men aannemen dat die niet te beschaamd is om als hij zich heeft vergist dat ook toe te geven en te zeggen dat hij van gedacht veranderd is. Niet zo bij allah! Als allah zich vergist had deed hij een nieuwe openbaring die de eerste overtrof en verving. De eerste en dus overtroffen, wij zouden zeggen bij vergissing geformuleerde) blijft wel bestaan en blijft even waar! Deze methode van oplichting en vervalsing staat in de koran en heet subrogatie.

    De “duivelsverzen” zijn een voorbeeld van zo’n subrogatie. Sindsdien is Salman Rushdie op de loop voor islamitische jihadisten die hem als kafir de keel willen oversnijden zoals toegelaten gemandateerd door de koran en nadien in de sunna systematisch werd herhaald.
    Dat kan van het christelijke evangelie (inderdaad) niet gezegd worden. …

    Uw volgende opmerking over “geen terreuraanslagen tegen landen die zich hebben onthouden van agressie tegen moslimlanden” is ronduit hilarisch mocht ze niet zo vals en leugenachtig zijn.

    De voorbije 1400 jaar waren de moslims verantwoordelijk voor, zet U goed schrap, 240.000.000 miljoen doden onder de niet-moslims in al de landen waar ze militair binnen vielen en waar ze de bestaande cultuur tot in de grondvesten vernietigden. Ik herhaal 240 miljoen blanken, negers en aziaten die kafir en dus niet moslim waren! De landen die zich onthouden hebben van agressie tegen moslimlanden gebruiken in de formulering van een argument lijkt me nou ja, krankzinnig?

    De islamitische terreuraanslagen grijpen dagelijks plaats en meestal tussen moslims onderling. Terreur maakt onlosmakelijk deel uit van hun identiteit en hun ideologie. Het opdringen en gewelddadig opleggen van hun levenswijze aan anderen is de kern van het strategisch succes van de islamitische ideologie. De islam is net zo min een godsdienst als dat een glas azijn een glas water zou worden als men een scheut water aan de azijn toevoegt.

    Voor mij is het geen probleem dat de moslims hun identiteit behouden zo lang ze die uisluitend gaan beleven in hun landen van oorsprong. Bij de volgende elf september zullen we dan wel besluiten wat er verder met hen moet gebeuren.

   • Siegfried Verbeke

    U schrijft dat “terreur een onlosmakelijk deel uit maakt van de moslim identiteit”. Dan mag ik dus van geluk spreken dat ik, goddeloze kafir, die 25 jaar onder hen heeft geleefd en gewerkt, nog in leven ben!
    U erkent dan toch dat de Korän de eerste en belangrijkste bron is van de islam. Dan staan wel al ver. Daar baseer ik mij ook op, en alle andere religieuze geschriften zijn bijzaak. Hoe en door wie de volgorde van de hoofdstukken is bepaald is ook een bijzaak. Eveneens de opinies van latere islam-theologen.
    Ik heb mij een oor laten aannaaien door het lezen van “De Heilige Korän. Arabische tekst met Nederlandse vertaling en commentaar door Maulana Muhammad Ali, auteur van verscheidene klassieke werken over de islam, vertaald door drs. Jeroen Rietberg”.
    Waarom noemt U Mohamed een geesteszieke crimineel? In welke mate stichters van godsdiensten geestesziek zijn, is voor discussie vatbaar. Het zou u echter sieren, wanneer u uit de Korän aansporingen tot crimineel gedrag zoudt citeren met verwijzing naar hoofdstuk en versnummer.
    Ik heb deze vraag al diverse keren gesteld (ook aan Filip De Winter en zijn collega’s), en krijg van niemand antwoord.

   • Beste Siegfried Verbeke, Aansporingen tot crimineel gedrag? Koop een ander exemplaar en lees die koran. Die bulkt ervan! Als je de Sunna (biografie + overleveringen over de woorden en daden van Mohammed) en dus 86 procent van de islamitische ideologie verwerpt als essentieel onderdeel van de islamitische doctrine en levensbeschouwing, gaat een intelligent en wetenschappelijk geschoold iemand uiteraard nooit antwoorden op uw vragen omdat hij het onweerlegbaar bewijs heeft gekregen dat je standpunt over de islam getuigt van negationisme en cognitieve dissonantie..De koran is de grootste schriftvervalsing aller tijden omdat de chronologie werd vervalst om te voorkomen dat men bij normale logische editie zou opmerken hoe Mohammed van religieus en min of meer vredelievend in Mekka jaar na jaar fanatieker werd om in Medina te eindigen als een massamoordenaar, slavenjager en roverhoofdman. Een tweede reden om de chronologie van de openbaringen te verbergen was uiteraard de massale aanwezigheid van contradicties in de openbaringen van de almachtige alwetende enz. allah. die als enige god vanzelfsprekend niet door de mand mocht vallen! De secretaris die Mohammed op die contradicties wees werd overigens op aanstoken van de laatste profeet prompt vermoord. Door te knoeien met de logische volgorde die alleen maar chronologisch kan zijn werd een groot deel van de tegenstrijdigheden gecamoufleerd. De overige contradicties werden weg gefilosofeerd op basis van de vermeende religieuze rechtsgeldigheid van de abrogatie/ herroeping. (Onder meer gevestigd op 2,106.) De koran die gemaakt werd om mondeling overgeleverd te worden geeft om die reden bewust een mystieke indruk en valt ook enorm veel in herhaling. De medestanders en tijdgenoten van Mohammed bediscussieerden de koran echter en wisten precies wanneer Mohammed met elke openbaring was komen aandraven. En juist omdat de koran zo onduidelijk was en zoals gezegd nadien ook nog eens chronologisch vervalst, was hij totaal onvoldoende om na de dood van Mohammed een theocratische maatschappelijke ordening op te baseren. Juist daarom werden de biografie en de overleveringen toegevoegd aan de “mohammedaanse” doctrine, er van uit gaande dat wat Mohammed deed en zei door de unieke god Allah gemandateerd was. Met een van de ergste humanitaire rampen in de geschiedenis van de mensheid tot gevolg. 240.000.000 doden in 1.400 jaar, alleen al bij de niet-moslims!

 10. Hans Becu

  Ach man. Vele Borgerhoutenaars ervaren dit wel even anders. Klassiek negationisme. En hetzelfde negationisme geldt als je niet wil zien dat de burgerlijke pluralistische democratie hoe ze zich in ‘west ‘Europa ontwikkeld heeft de gewone mensen op alle mogelijke vlakken een veel beter leven biedt dan in gelijk welk Moslim-land. Hier is evolutie en politieke innovatie ( van de Magna Carta, Renaissance, verlichting, trias, scheiding kerk en staat), in de Islamwereld is er stilstand. En als ze hun eigen cultuurpatroon mogen houden, en leven volgens de sharia, welk rechtssysteem geldt er dan bij een conflict moslimbuger -overheid, of met een niet Moslim ? Net dat is het probleem, en laat U maar weten hoe U dat gaat oplossen.

  • Siegfried Verbeke

   Met andere woorden: wij behoren tot een klasse van superieure wezens (Übermenschen), en moslims zijn de Untermenschen…
   Over ons rechtssysteem zwijgen wij maar liefst.

   • Nee, wij kennen en leven (meestal maar veel te weinig) overeenkomstig de “gulden regel” die totaal onbekend is in de islam, een imperialistisch en discriminerend apartheidsregime met twee maten en gewichten. Een voor de moslims en een voor de kafir + de slaven van de moslims die zelf de slaven zijn van hun Allah. De moslims zijn de eerste slachtoffers van hun eigen misdadige en haatdragende ideologie.

   • Hans Becu

    Ons systeem is idd. Superieur. Gaat U maar even in Iran wonen ipv in Borgerhout. Let dan maar op dat uw kinderen de doodstraf niet krijgen.

 11. Al in de 19de eeuw werd er door taalkundige en archeologen onderzoek gedaan naar de historische oorsprong van de Koran.Vogens Ibn Waracq, Luxenberg en andere zou de Islam eerst een Arabisch christen stroming zijn geweest met sterke mozaïsche inslag. Jezus en Maria worden talloze malen vernoemd en Mohammed maar twee of drie keer. Mekka zelfs niet. Er zijn zelfs munten uit de Arabisch Islamitische tijd met een kruis. Ook de inscripties in de Rotskoepel te Jerusalen wijst op dit scenario. Zij die hierover schrijven, hebben al fatwa’s over hun hoofd gekregen. Al er iets is, waar men niet van houdt in de Islam is historische kritiek